Evenementen in november 2022

Liftnijs
26 december 2009
Belsjinezen bij SDS
27 december 2009

No Rules
Antsje Stenekes treedt hjoed foar it lêst op mei har band No Rules. Dat dogge se yn de Twa gemeenten yn Jirnsum. Dêrnei leit se harren hielendal ta op it fuotbal bij SDS Da1 en it útgean.

Belsjinezen
Twa ûndersykwepmasters te witten WW en AH hawwe gjin tiid hân kryst te fieren. Sij hawwe in grutskips ûndersyk dien yn it archyf nei belsjinezen binnen SDS. Snein komme sij mei in ûnthutsende fotoreportaazje. De KNVB is ûnderwilens ynformearre.

Hast 8 jier lyn

Dizze foto komt noch krekt net út de âlde doaze, mar dochs aardich om te sjen hoe’t dizze f-kes fan 2002 no mooglik grutte keallen wurden binne. Herkenne jim se noch?

Krystkaart

letter mear