Kaartsjes sc Heerenveen – MVV

Weppers tongersdei 9-7
9 juli 2015
Kompetysje-yndielingen
12 juli 2015

Op freed 17 july komt SC Heerenveen yn Easterein oefenjen tsjin MVV.
De wedstryd begjint om 19.00 oere.

Foarferkeap
Kaarten yn de foarferkeap koste:
Folwoeksenen €8,-
Bern o/m 14 jier €4,-.

Oan de kassa koste de kaarten respektivelik
€10,- en €5,-.

De kaartsjes binne yn de foarferkeap te krijen by:
JUMBO-Kooistra yn Wommels,
Camping De Finne yn Reahûs
en by
Douwe-Dirk Reitsma, Smidslân 11 yn Easterein
oan ’t freed 17 july 12.00 oere!Kaartsjes winne!
Diel
dit berjocht op Facebook en meitsje kans
op 2 frijkaartsjes!

Fergees!
Foar al dy jeugdleden fan SDS dy ‘t SDS-keunstgerslotten ferkocht hawwe en bern út de SDS-Minileague is de tagong fergees!
Sy moatte dan al yn it foaren in kaartsje ophelle hawwe!

De lju by de kassa witte net wa ’t wol en net lid fan SDS is!

De A’s en de B’s kinne harren kaartsje ophelje by:
Tjerk van der Pol, Geins 5, Wommels

De rest kin in kaartsje op namme ophelje by:
Willem Wijnia, De Homeie 27, Wommels
Douwe-Dirk-Reitsma, Smidslân 11, Easterein
Dit kin oan ’t en mei tongersdei!