Justerjûn ledengearkomst!

Wepperkes -snein –
24 oktober 2004
Wepperkes -tiisdei-
26 oktober 2004

Fannejûn is wer de jierlijks ledengearkomste. Dit is fanôf 20.00 oere yn de fuotbalkantine. Kom dus allegear! Sjoch hjirûnder de agenda.

Ledengearkomste

Fuotbalferiening SDS

Moandei 25 oktober 2004

jûns om acht oere yn ´e kantine op it sportfjild

Wurklist

 1. Iepening
 2. Fêststellen fan ΄e wurklist
 3. Oantekens fan ΄e ledengearkomste fan 17 novimber 2003
 4. Jierferslach fan ΄e skriuwer
 5. Jierferslach fan ΄e ponghâlder en fêststellen fan ´e begrutting
 6. Ferslach fan ΄e kaskommisje / ferkiezing nije kaskommisje
 7. Utlis oer it kleanfûns en de kleanline
 8. Kontribúsjeferheging
 9. Pauze
 10. Bestjoersferkiezing: Net oan ΄e oarder dit jier.
 11. Ferslach fan ´e jongereinkommisje
 12. Rûnfraach
 13. Slúting