Jou je op foar it SDS-frouljustoernoai!

Op sneon 25 maaie organisearet SDS in frouljusfuotbaltoernoai. De folgende froulju hawwe harren al opjûn:

-Allissa
-Richtsje
-Seriette
-Femke
-Kirsten
-Akke-Rixt
-Sieta
-Tarina
-Harmke
-Janieke
-Marjo Groothof
-Larissa Eupper
-Judith van der Weerdt
-Marja Hamersma
-Elisabeth Abels-Gorter
-Anneke Gaastra
-Ilse Dijkstra
-Hedwich Pater
-Tine de Boer
-Lize Schuurmans
-Sietske Rommy Nijdam
-Marrit Hiemstra

Der kinne fansels noch wol mear by!
It is foar froulju en famkes fanôf de MO15.
It begjint om 14.00 oere en nei de tiid is der muzyk en in barbecue.

Jou dy gau op!