Jaap de Blaauw stoppet by SDS

Weppers moandei 12-5
11 mei 2014
Weppers tiisdei 13-5
12 mei 2014

Nei 4 seizoenen wurksum west te wêzen by SDS stoppet Jaap de Blaauw dermei. Henk Bootsma koe him dêrom sneon noch moai efkes in pear kear prachtich op de foto sette.


Jaap seach sneon noch efkes werom op in lange trainerskarriëre.


Christiaan koe sneon gjin mûtse op, want dan gienen syn stikels plat.


Ek Anne syn sinneklep koe der net foar soargje dat Jaap wat drûch bleaun.


Ek flagger René Zijlstra waard sneon wiet, mar dit kear net allinnich fan Jaap.


It wie blykber net waarm sneon.


De blommen foar Jaap syn frou hoefe earst gjin wetter

Foto’s Henk Bootsma.