It keunstgersfjild

Weppers woansdei 16-9
15 september 2015
Weppers tongersdei 17-9
17 september 2015Yn 2007 waarden de earste plannen smeden foar de oanlis fan in keunstgersfjild. Ynmiddels binne wy 9 jier fierder en kin eindelijk de skeppe de grûn yn. Op 23 april waarden de hântekeningen setten troch de Skoalleseize en Antea Bouwgroep foar de oanlis fan it keunstgersfjild. Wy as SDS binne hjir tige wiis mei en wolle al dy minsken tank sizze dy ’t hjir yn de ôfrûne jierren sa drok mei dwaande west binne en fansels de Gemeente Littenseradiel foar it beskikber stellen fan de subsydsje..
Wy binne der allinnich noch net hielendal. Sa sille der foar de oanlis fan it keunstgersfjild ek wat selswurksumheden barre moatte lykas alle tegels om it fjild weihelje en de stekken. It doel is om op 17 maaie hjirmei te begjinnen.
Wy rekkenje op jim!

1 oktober 2015

SDS hat yn 2015 aardich wat aksjes hân om jild byinoar te en dat hat al my sa ’n €30.000,- opsmiten.
Dêr boppe-op noch de opbringst fan sc Heerenveen – MVV en wy meie wol sizze dat it allegear goed slagge is.

Dizze aksjes hawwe wy allegear hân:

– In spesjale sponserjûn mei Erwin Zeinstra

– Grutte SDS-lotterij

– SDS-jûn as ôfslúting fan it seizoen

– SDS-feiling

– Fooienparaplu yn de kantine

– En SC Heerenveen – MVV yn Easterein!!

Wy dogge it mei syn allen!!