In klotske op de holle

Prachtige bekerwinst D1
23 november 2003
SDS 2 te goed foar Kollum 2
24 november 2003

Grinsrjochter en skiedsrjochters

It is wat mei de grinsrjochters en skiedsrjochters. Okkerdeis waard melding makke fan in grinsrjochter mei in paraplu en in mobile tillefoan. Sneon 22 novimber wie Daan Boersma de flaggenist by SDS2 tsjin Kollum. Goed foarbyld docht goed folgen.

Skiedsrjochter P.F. van der Geest woe net efter bliuwe en die ek in klotske op. Us reglemintekenner Douwe Reitsma siket út at dit allegear samar kin.