Hendrik de Jong ûnder it mes

Robert Sybesma topskoarder Súdwesthoeke
20 december 2002
SDS A-1 winner yn Greidhoeke
21 december 2002

It siet Hendrik de Jong it ôfrûne jier net mei. Hy wie in grut diel fan it rinnende en ôfrûne seizoen blesseare. No like hy krekt wer in bytsje op te knappen fan syn brutsen pols. Nei him al twa kear in skoft yn it gips hân te hawwen blike it dochs noch net goed te sitten. Hendrik moat no yn jannewaris as febrewaris ûnder it mes. Hy sil dan ek wol wer in skoftke útskeakele wêze. Wy hoopje dat it him it kommende jier wat mear foar de wyn giet.