Evenementen in december 2022

9000e besiker!!
20 juli 2003
D2 spiler foar PC tinte
27 juli 2003

Harm (spiler SDS 1) en Ineke(Bergsma-)Stremler hawwe tongersdei 17 juli in lytse krigen. Sy hawwe in jonkje krigen; Jelmer Harmen.

Nei “grutte” Harm en “lytse” Harm, no dus in lytse Jelmer Harmen.

    

Harm en Ineke fan herte lokwinske mei de lytse!!