Gjin trainingen en wedstriden…..

ingenY.f.m. it beslút fan de KNVB om oant en mei 31 maart net te kompetysjefuotbaljen en foar de dúdlikheid hawwe wy as SDS-bestjoer besletten om ek it trainen foar dizze en nije wike ôf te lassen y.f.m. it gefaar fan it krijen fan it Coronafirus.

Sjoch hjir foar it berjocht fan de KNVB.

Yn de Ljouwerter Krantre fan fannemoarn koenen wy lêze dat âld-SDS’er Pytrik Hiemstra al thús siet yn quarantaine y.f.m. it Corona-firus.