Gearard pakt pinguin-bokaal!

SDS 2 de boat yn
13 april 2004
Programma SDS dizze wike
13 april 2004


Nei in dreech wykein hjir dan de einstân fan it pinguin-slaan. Wy binne der no mar mei stoppe nei in deadlik ûngemak (sjoch ûnder). Wy hawwe lokkich genôch al wer in nije pinguin fûn. Dizze is hiel wat fitter en bliket better te glidsjen. Hjir kinne jimme him besjen. Probearje net te faak want asen is hy ek op.

Eindstand:
1. Gearard van Asselt hiel fier meter
(Gearard hat juster op Aaipop ferteld dat hy it nije rekord yn hânnen hat. Syn heit hat it ek sjoen. Hjir kinne wy dan ek net omhinne. Hoe folle meter it ek al wer wie witte wy net mear. Wy hawwe der doe mar meters bier op dronken)
2. Jacob Klaas Haitsma 361,8 meter (“heej, Nu deinum mijn record heeft verbeterd heb ik ff mijn best gedaan om het terug te kijgen en heb de pinguin 361.8 meter fut slagen! Wens deinum suc6!groeten jacob-klaas”)
3. Wichard Deinum 355,3 meter (“ik heb de pinguin 355.3 meter vergeslagen en niet 325 meter”)
4. Hendrik de Jong 323,5 meter (“agoeie,nei meer dan 1000 pogingen ha ik mien eigen en aant sien record wer verbettere!!! ik ha suver wat in musearm kriegen!!! mar it resultaat mei der weaze!!!  323.5 meter. ik fien it trouwens wol heel knap wat wichard en jacob klaas presteerd ha mei dat spultsje.. mar ja die sille ek wol in hele snelle computer ha!!! groetenis hendrik”)
4. Popko Wijnia 323,5

4. Aant Hofstra 323,5 meter
(“Hoi Nei goed 200 pogingen bin ik utkommen op goed 323. Ik haw der mar efkes in bewiis by dien Groetnis Aant)
7. Anco Elgersma 321 meter (“Hoi,ik ben ook aan het oefenen geslagen en kom niet verder dan 321 meter. Volgens mij heeft die Deinum doping gebruikt of die pinguin met glijmiddel ingesmeerd. Wat misschien ook leuk te vermelden is wie de pinguin het verst op zn snavel kan laten landen. Ik kom niet verder dan 208 meter….

Fijne avond! Groeten, Anco”)
8. Jeroen Brouwer 275 meter
9. Sjoerd van Beem 255,3 meter
(Ha goeie, Bin likernoch 2 menuten oan de gong! It giet as it slytjaget, de pinguin glied as in mes troch de buter. Dit risultaat is alfest efen in opwaarmerke…..sa as se op de noardpoal sizze; #$%*(@#@^*R%* ( dit is noch mar it begjin)!)

Klassemint pinguin mei de snút yn ‘e snie
1 Anco Elgersma 208 meter
2 Anne Marije Hofstra 207.2 meter


Frouljusklassemint:
1. Anne Marije Hofstra 322,9 meter
(Nei te volle pogingen bin ik net fjirder kaam dan utzelfde as Hendrik de foe Yong Hai volgens mij binne de oaren oant valsspieljen, derom ha ik der wat bewiisen bijlevere!  Anco koe ik ek al net ferslaan myn record wie derbij 207.2.MVG Anne-Marije Hofstra)
2. Immie Kamstra 319 meter

Djipterekord
1. Enne Bruinsma 83,2 meter


Diskwalifiseare:
1 Jarco Pompstra 675 meter

*It liket my dúdlik werom Jarco dikwalifiseare is.

2. Henk Postma 373,4 meter (“ha Willem, eindelijk heb ik het record in handen, ik knalde de pinguin mooi op weg naar Tokio. de pinguin lag pas stil op een schone 373,4 meter, ik hoop dat ik hiermee voorlopig op de eerste plaats blijf staan want ik heb wat recht te zetten vanwege de SDS league! zie bijlage voor bewijs!! Kapitein Henk)

*Nei lang bestudearjen fan ‘e fotofinish die bliken dat Henk Postma sjoemele hat mei de foto. Hy is hjirby dan ek diswalifiseerd.