Fotos SDS1-Be Quick1

Samar in sneon
24 april 2004
SDS 1 nimt kopposysje wer oer(mei foto’s)
25 april 2004

SDS kaam der yn de twadde helte soms gefaarlik út

It tredde doelpunt waard skoord troch Hendrik de Jong neidat SDS  in frije traap krige krekt bûten de 16 omdat dyselde Hendrik oantikke waard.

Wichard Deinum joech in hearlik spontaan interfjoe gelyk nei de wedstriid. Haik Broersma stelt de fragen.