Foto’s 1996-2004

De jeugd fan JO15-1 en vv Nijland hawwe west te survivaljen
30 maart 2021
SDS-League: ‘BarbEeltsje’ de nije koprinner!
8 april 2021

Wij hawwe noch sa’n 60 foto’s dy’t wij fersjen moatte fan nammen.

Wat âlder de foto’s wat lestiger.

Wij hawwe bij sommige foto’s help nedich. Dy helpers binne jim.

Herkenne jim immen op de foto, dy’t wij net sjogge, mail ( aant@vv-sds.nl ) of app ús (0655117582)

1997- E1

Steand: Sikkema (liedster), Sjoerd Rispens,  Arjan Posthumus, Erik Haitsma, Hjalmar Ruiter, Jan Schotanus, Simon Kingma
Op hurken: Redmer Strikwerda, Erwin de Boer, Jelte de Boer, Jonny Sikkema, Willem Visser

1997 – E3

Steand: Joustra (lieder), Gertjan Hessels, Jehannes Abma, Willem Frankena, Harm Abma (trainer)
Op hurken: Bart van Ruiten, ?, Sybren Nauta, Jeep Bakker.

1997 – E4

Efter: Ferrie Duipmans, Tjeerd Dijkstra
Steand: ?, Evert Duipmans, Bernardus van der Meer, Arjen Zwerver, Bauke Dijkstra
Op hurken: Douwe de Boer, Sytze Tjitte Verbeek, Jelmer Posthumus, Thierry de Vreeze, Paul de Boer

1996-1997 E2


Efter: Peter Jansen, Frank Tichelman
Midden: Job Tichelman, Johannes Tichelman, Wabe Tijmersma, Bote Strikwerda, Pelle Wartena, Timen Vermeulen
Op hurken: Femke Halbersma, Piter Kool, Joutsen Okkema, Mark Halbersma.

2004 -2005 C2

Steand: Jan Los (lieder), Wytse van der Schaar, Meile Kuiper, Gerard Sijszeling, Jelle de Boer (skiedsrjochter), Tim Houtsma, Elger Turksma, Anton Rispens, Jan-Eric Valkena.
Op hurken: Peter Stuiver, Bauke Jan Plantinga, Erik Terpstra, Wiebe-Jan Valkema, Arjen Los, Harm Jan Kamstra, Christiaan Plantinga.

 

2004-2005 F1


Steand: Bouke Fopma, Jurjen Los, Remon Bouma, Douwe Kooistra, Jesse Eringa.
Op hurken: Thijs Hobbenschot, Pieter Sytsma, Haye-Jan de Boer, Nico Bakker, Jan Bouke Bouma.

 

2004-2005 D1

Steand: Broer Jacob Greidanus,  Ayanle Reitsma, Stefan Visser, Jan de Boer, Sicco Scheltema, Kristian Gaastra, Eddy Visser, Jan Brinksma (lieder).
Op hurken: Bart Vink, Jiriaan Bischof, Feiko Scheepvaart, Marcus Brinksma, Rick Veffer, Martin Rienstra.

 

2004- 2005 C3

Efter :  Anne Hallema (trainer – lieder)  Erik Booms (lieder)
Steand: Jelmer Brouwer, Jan Flapper, Gert Jan Veenendaal, Menno Eringa, Thijs Jaarsma, Rutmer Braaksma, Ronald Talsma
Op hurken: Arjan Hallema, Thor Ejnar Ruiter, Bauke Jelsma, Albert Tiemersma, Carlo Booms