Enkête oer vv SDS

SDS 1 troch de jierren hinne
24 oktober 2020
Sneon 24-10-2020
25 oktober 2020
Hoi allegeare,
Foar myn oplieding “Commerciële Economie” doch ik (Rients de Boer út Easterein) een identiteit- en ymago-ûndersyk foar SDS.
Dit hâldt yn dat ik ûndersyk doch nei hoe it bestjoer wol dat SDS oerkomt op harren leden, hoe’t  de meiwurkers en frijwilligers SDS belibje en hoe’t de leden van SDS tsjin de klup oansjogge.
Hjir foar haw ik in koarte enkête opsteld foar de leden en âld-leden fan SDS.
It soe my tige helpe as dizze troch sa folle mooglik minsken ynfuld wurd.
Alfêst tige by tige!
Groetnis,

Rients