EK nei 32 wedstriden

Loftfoto’s Skoalleseize
25 juni 2016
Weppers woansdei 22-6
25 juni 2016

Dat sjit lekker op. Fjouwer wedstriden mei dus 4 kear in skoare en 4 1/8 finalisten. Meielkoar wiene der dus 240 punten te fertsjinjen. At dat slagge bij immen kinne jim hjir ûnder lêze.

Oekraine – Polen levere mar 4 dielnimmers  de folle winst fan 10 punten  op: Simon, Danian, Tjeerd en Johan.

Bij Noord Ierland- Duitsland wie op trije nei elkenien der wis fan dat Dútslân winne soe.  Der wie lykwols mar ien dy’t 0-1 stean hie: reade lantearnedrager Jacob Hofstra.

Tsjechie – Turkije
wie dreech. Nimmen helle de 10 punten.

Dat wie oars bij Kroatie- Spanje. Trije dielnimmers (of feitlik 4) hellen 10 punten. Dat wiene Lieuwe Jan, Stijn en Robert en Marco….
Nije 1/8 finalisten op basis fan twadde plak: Duitsland, Polen, Spanje, Kroatie

Tuskenstân
At je alle acht 1/8 ste finalisten goed ha (dat binne de nû 1 en 2 fan poule A oant en mei poule D), levert dat 200 punten op. Dy dielnimmers binne der en steane dan ek boppe-yn. In nije koprinner. Lieuwe Jan Yntema  hâldt Douwe Dirk no selskip.
Maorn wurdt it wer allegear oars mei 4 wedstriden, 4 earste en twadde plakjes en de 4 beste nûmers 3 sille wij dan ek ferwurkje.

1 Lieuwe Jan Yntema Dronryp 305
2 Douwe Dirk Reitsma Easterein 305
3 Marco Rijpkema Easterein 300
4 Tjeerd de Vries Wommels 300
5 Hessel Yntema Dronryp 295
6 Skelte Anema Kûbaard 295
7 Rick Hendriks Easterein 285
8 Bote Strikwerda Spannum 280
9 Danian Rijpkema Easterein 280
10 Jacob Klaas Haitsma Wommels 280
11 Johan Delfsma  Wommels 280
12 Pieter Kamstra Easterein 275
13 Tom en Pieter Wijnia Wommels 275
14 Klaas Bouke Faber Grins 270
15 Simon van der Vaart Spannum 270
16 Jelmer Posthumus Wommels 270
17 Hendrik Eringa Spannum 265
18 Stijn en Robert Wommels 265
19 Aant Hofstra Wommels 260
20 Sjouke Yntema Dronryp 260
21 Jelle Wiersma Wommels 260
22 Bas van der Weij Easterein 260
23 Ate Feike de Boer Wommels 260
24 Seriette Strikwerda Spannum 255
25 Willem Wijnia Wommels 255
26 Lolke Hofstra Wommels 245
27 Foeke Reitsma Easterein 220
28 Tina Wiegers Reahûs 210
29 Jacob Hofstra Reahûs 210

Foarútsjen
Foar’tsjen is noch net sa maklik. De goeie foarsizzingen hjir delsette ek net. Wij hope dat dit de goeie binne foar de 4 wedstriden fan woansdei.

ijs-oos hon-por ita-ier zwe-bel
Aant Hofstra 1-1 3 1-2 2 2-0 1 1-2 2
Lolke Hofstra 0-0 3 0-2 2 2-0 1 1-2 2
Sjouke Yntema 2-2 3 1-3 2 1-1 3 2-2 3
Hessel Yntema 2-0 1 3-2 1 3-0 1 0-1 2
Lieuwe Jan Yntema 3-1 1 1-2 2 2-0 1 1-1 3
Klaas Bouke Faber 1-2 2 0-3 2 3-1 1 1-3 2
Pieter Kamstra 1-2 2 1-3 2 2-0 1 2-2 3
Seriette Strikwerda 1-2 2 0-2 2 3-0 1 1-1 3
Foeke Reitsma 0-2 2 1-1 3 3-1 1 2-3 2
Douwe Dirk Reitsma 2-1 1 1-2 2 2-0 1 1-2 2
Bote Strikwerda 0-0 3 0-2 2 1-0 1 1-1 3
Skelte Anema 2-0 1 0-2 2 2-0 1 0-2 2
Tina Wiegers 1-1 3 0-1 2 2-0 1 0-1 2
Jacob Hofstra 1-0 1 0-2 2 1-1 3 1-2 2
Jelle Wiersma 0-2 2 0-2 2 2-0 1 1-3 2
Simon v d Vaart 2-0 1 0-3 2 2-0 1 2-2 3
Hendrik Eringa 0-0 3 1-1 3 0-0 3 1-1 3
Stijn en Robert 2-0 1 0-3 2 1-0 1 2-2 3
Willem Wijnia 1-0 1 0-0 3 1-0 1 1-1 3
Rick Hendriks 2-1 1 1-3 2 3-1 1 1-2 2
Bas van der Weij 2-1 1 0-2 2 2-0 1 1-2 2
Marco Rijpkema 1-2 2 1-1 3 1-0 1 1-1 3
Danian Rijpkema 0-2 2 0-3 2 2-0 1 1-1 3
Jacob Kl Haitsma 1-2 2 0-2 2 2-0 1 0-1 2
Jelmer Posthumus 2-1 1 0-2 2 1-0 1 1-1 3
Tom  Pieter Wijnia 0-1 2 0-1 2 2-0 1 1-2 2
Tjeerd de Vries 1-1 3 0-1 2 2-0 1 2-1 1
Johan Delfsma  2-1 1 1-3 2 2-0 1 2-1 1
Ate Feike de Boer 0-0 3 901 2 0-1 2 1-0 1