Ek League nei sneon 2-7

Weppers sneon 2-7
2 juli 2016
EK league nei snein 3-7
3 juli 2016

De wedstriid Duitsland- Frankrijk brocht it fuotbal net wat wij hoopt hiene.  
Foar sommige leaguedielnimmers wie it resultaat lykwols goed genôch. Lolke, Lieuwe Jan, Hendrik en Bas mochten mei de 1-1 skoare 10 punten bijskriuwe. 
5 punten wiene der noch foar Pieter en Tom en Pieter.
Dat Dútsland trochgean soe nei de heale finale wie foar de measten sa klear as in klûntsje. Hast elkenien skoarde dus 75 punten.
Mar mei Portugal, Wales en Duitsland as heale finalisten binne der mar twa dielnimmers dy’t twa dêrfan goed hawwe. 
Robert en Stijn en Hendrik binne de ienige twa dy’t dus 2 kear 75 punten bijskriuwe koene. 

De tuskenstân
Douwe Dirk hâldt noch dapper fol. Elke oanfal fan in oar pareart hij oan no ta. Underyn hat Ate Feike in hiele goeie dei nedich om dat freeslike lêste plakje te ûntrinnen.

1 Douwe Dirk Reitsma Easterein 865
2 Hendrik Eringa Spannum 855
3 Tjeerd de Vries Wommels 810
4 Rick Hendriks Easterein 805
5 Jelmer Posthumus Wommels 805
6 Bas van der Weij Easterein 800
7 Stijn en Robert Wommels 795
8 Hessel Yntema Dronryp 790
9 Tom en Pieter Wijnia Wommels 760
10 Sjouke Yntema Dronryp 755
11 Skelte Anema Kûbaard 755
12 Pieter Kamstra Easterein 750
13 Foeke Reitsma Easterein 745
14 Johan Delfsma  Wommels 745
15 Bote Strikwerda Spannum 740
16 Aant Hofstra Wommels 735
17 Lolke Hofstra Wommels 725
18 Lieuwe Jan Yntema Dronryp 710
19 Klaas Bouke Faber Grins 705
20 Simon van der Vaart Spannum 705
21 Willem Wijnia Wommels 700
22 Jacob Klaas Haitsma Wommels 695
23 Danian Rijpkema Easterein 690
24 Jelle Wiersma Wommels 670
25 Tina Wiegers Reahûs 645
26 Marco Rijpkema Easterein 645
27 Seriette Strikwerda Spannum 615
28 Jacob Hofstra Reahûs 605
29 Ate Feike de Boer Wommels 580

Foarútsjen

fra-ijsl
Aant Hofstra 2-0 1
Lolke Hofstra 3-1 1
Sjouke Yntema 2-0 1
Hessel Yntema 3-1 1
Lieuwe Jan Yntema 2-0 1
Klaas Bouke Faber 2-0 1
Pieter Kamstra 3-0 1
Seriette Strikwerda 3-0 1
Foeke Reitsma 2-0 1
Douwe Dirk Reitsma 2-1 1
Bote Strikwerda 2-0 1
Skelte Anema 2-0 1
Tina Wiegers 2-1 1
Jacob Hofstra 2-0 1
Jelle Wiersma 2-0 1
Simon van der Vaart 2-0 1
Willem Wijnia 2-0 1
Rick Hendriks 3-1 1
Marco Rijpkema 2-0 1
Danian Rijpkema 3-1 1
Jacob Klaas Haitsma 2-0 1
Jelmer Posthumus 3-1 1
Tom en Pieter Wijnia 3-2 1
Tjeerd de Vries 2-0 1
Stijn en Robert 0-1 2
Bas van der Weij 0-1 2
Johan Delfsma  1-2 2
Hendrik Eringa 0-0 3
Ate Feike de Boer 1-1 3

En hjir kinne jim noch altiten sjen dat in inkele dielnimmer tinkt dat IJslân trochgiet en dat in hiel soad rekkenje op Frankrijk.