Einstân SDS EK league

EK weppers
10 juli 2021
Weppers snein 18-7-2021
18 juli 2021

De lokwinsken binne foar Lolke Hofstra.

Uteinlik wint hij mei in ferskil fan 1 goeie bonusfraach……

Lieuwe Jan Yntema skeat nei plak 2 en  ek de einspurt fan Grietzen Broersma (as ienige Itaalje kampioen) en Pieter Sijtsma levert in moai top 10 plakje op.

Jelte Pieter Dijkstra koe noch krekt it tredde plakje behâlde

Sjoch nei Brent, ús jonge dielnimmer, hij stiet op it 4de plakje.

Jelmer Posthumus, krekt noch yn de top 10, sil mei ôfgrizen sjoen hawwe nei de strafskoppen. Hij hie krekt as Johan Delfsma Ingelân op kampioen stean.

Okke van der Kamp,  Appie Posthumus, Pieter Wijnia en Sjoerd de Boer hiene in goeie skoare bij de bonusfragen en makken noch in sprong nei boppen

De Skylger mannen hawwe yn Hessel Hek harren fuotbalkenner.  Hessel hie wat pech mei de giele kaarten. Hij stie op 144 en like as ienige op dat ûnderdiel te skoaren omdat it oantal foar de wedstriid 144 wie. Hij mocht der 5 neistsitte……..Kuipers joech der 6, wêrtroch Sjoerd de Boer, Hendrik de Jong en Pieter Wijnia wol op dat ûnderdiel skoarden

Mei boartlik gemak koe Ate Feike de Boer stânhâlde, dêr hielendal ûnderoan.  Hij sil oer net al te lange tiid dy prachtige tsiis fan it eilân Skylge krije. Dy 5 kilo lizze al te rypjen…..

It ynskriuwjild sil ynkoarten ôfskreaun wurde en de prizen komme deselde deis jim kant op.

Stân âlde stân
1 1 Lolke Hofstra Wommels 1010
2 8 Lieuwe-Jan Yntema Swol 960
3 2 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 945
4 6 Brent Overal Easterein 940
5 3 Willem Wijnia Wommels 935
6 15 Grietzen Broersma Leeuwarden 935
7 14 Pieter Sijtsma Wommels 905
8 9 Jurjen Eringa Rien 905
9 5 Rick Hendriks Easterein 890
10 7 Jelmer Posthumus Wommels 890
11 13 Anne Stenekes Wommels 880
12 22 Okke van der Kamp Aldegea SWF 855
13 10 Dirk en Mika Easterein 855
14 16 Bas van der Weij Easterein 850
15 11 Eeltje Postma Wommels 850
16 12 Seriette Strikwerda Spannum 840
17 21 Frans-Pyter Terpstra Wommels 830
18 14 Johan Delfsma Wommels 830
19 18 Trienus de Jong Wommels 800
20 35 Appie Posthumus Wommels 795
21 17 Klaas-Bouke Faber Wommels 795
22 20 Hessel Hek Skylge 790
23 34 Pieter Wijnia Wommels 790
24 19 Aant Hofstra Wommels 785
25 37 Sjoerd de Boer Wommels 770
26 23 Margit Cnossen Spannum 745
27 24 Douwe Posthuma Snits 745
28 25 Herresbackie! (Wiebe Heeres) Wommels 735
29 26 Jort Elferink Skylge 730
30 27 Hendrik Engbrenghof Wommels 725
31 28 Schilder- en klussenbedrijf Erik Haitsma Wommels 720
32 39 Marc Hoekstra – Hoekieboys 1 Easterein 715
33 40 Hessel Yntema Jellum 710
34 41 Jan en Simon van der Vaart Spannum 710
35 29 Samme Overal Skylge 705
36 30 Auke Eringa Wommels 705
37 31 Tom Wijnia Wommels 700
38 32 Jesse van der Weide Wommels 695
39 33 Bas Postma Skylge 690
40 44 Mark Klijnsma Wommels 685
41 36 Robert Terpstra Skylge 670
42 38 Sybrecht Overal/pake Willem Twijnstra Easterein 665
43 46 Hendrik de Jong Wommels 660
44 42 Pieter Kamstra Easterein 655
45 43 Robert Hoekstra – Hoekieboys 2 Easterein 640
46 45 Bote Strikwerda Wommels 630
47 50 Sjoerd van Beem Wommels 620
48 53 Jelle Wiersma Wommels 615
49 47 Jildert van der Werf Wommels 615
50 48 Anne Jan Hallema Wommels 580
51 49 Er gaat niets boven Polen! (Hendrik Eringa) Spannum 570
52 51 Larson Hek Skylge 560
53 52 Jaap Toering Wommels 560
54 54 Ate Feike de Boer Wommels 530