Einstân EK league SDS

WK tongersdei 7 july
8 juli 2016
WK 11-7
11 juli 2016

De finale 
De finale  mei 1-0 foar Portugal levere twa dielnimmers noch 10 punten op. Dat kinne soms hiele belangrike 10 punten wêze.

Bonus fraach 1 en 2
Wa wurdt de topskoarder en hoefolle doelpunten makket de topskoarder?
Der wiene 9 man dy’t Griezman hiene (50 punten) en dêrfan wiene 3 dy’t ek noch 6 doelpunten oanjûn hiene (nochris 50 punten)

 

Jelle Wiersma Griezmann 4
Lolke Hofstra Griezmann 5
Seriette Strikwerda Griezmann 5
Tina Wiegers Griezmann 5
Hessel Yntema Griezmann 6
Foeke Reitsma Griezmann 6
Skelte Anema Griezmann 6
Willem Wijnia Griezmann 8
Jacob Klaas Haitsma Griezmann 8

Dan wiene der ek noch 5 dy’t de twadde fraach goed hiene mei 6 doelpunten mar in oare doelpuntenmakker hiene. Ek dat is dus 50 punten punten.

Pieter Kamstra 6 Lewandoski
Aant Hofstra 6 Ronaldo
Jacob Hofstra 6 Giraud
Johan Delfsma  6 Müller
Ate Feike de Boer 6 Giraud

Kaarten
Der wie ien dy’t it eksakte oantal giele kaarten hie (203) en der wiene ek noch 5 dy’t der maksimaal 5 fan ôf wiene. Dat levert elkenien 50 punten op.

Oer reade kaarten hoege wij it net te hawwen. Nimmen skoarde dêrop.

Bas van der Weij 199
Lolke Hofstra 200
Willem Wijnia 200
Pieter Kamstra 201
Tom en Pieter Wijnia 201
Jelle Wiersma 203

Einskoare
Wij seagen in senario oankommen dat der wolris in oare winner komme koe as Douwe Dirk, dy’t hiel lang boppeoan stie. Skelte Anema hat úteinlik 5 punten mear. 
Lolke Hofstra slûpte hieltyd mear nei boppen lykas Tom en Pieter en mei 10 punten ferskil wurdt Lolke tredde.

Allegear trije tige lokwinske en ek alle oaren tige tank foar it meidwaan.

1 Skelte Anema Kûbaard 1055
2 Douwe Dirk Reitsma Easterein 1050
3 Lolke Hofstra Wommels 1010
4 Tom en Pieter Wijnia Wommels 1000
5 Jelmer Posthumus Wommels 990
6 Hessel Yntema Dronryp 970
7 Jelle Wiersma Wommels 955
8 Jacob Klaas Haitsma Wommels 935
9 Pieter Kamstra Easterein 930
10 Foeke Reitsma Easterein 925
11 Lieuwe Jan Yntema Dronryp 900
12 Klaas Bouke Faber Grins 900
13 Tjeerd de Vries Wommels 895
14 Rick Hendriks Easterein 890
15 Tina Wiegers Reahûs 885
16 Willem Wijnia Wommels 885
17 Stijn en Robert Wommels 875
18 Danian Rijpkema Easterein 875
19 Aant Hofstra Wommels 865
20 Hendrik Eringa Spannum 860
21 Bas van der Weij Easterein 860
22 Seriette Strikwerda Spannum 850
23 Sjouke Yntema Dronryp 845
24 Jacob Hofstra Reahûs 840
25 Bote Strikwerda Spannum 830
26 Ate Feike de Boer Wommels 820
27 Johan Delfsma  Wommels 805
28 Simon van der Vaart Spannum 785
29 Marco Rijpkema Easterein 730

Marco, do ek mei de poedelpriis…….