Doelpuntenmakkers

SDS C2 kampioen
17 mei 2003
Lêste wedstriid en ferslach fan Ozzy
17 mei 2003

Bywurke oant  17 maaie 2003
tuskenstân einstân
dit jier ferline jier namme SDS oantal
1 (1) Ype Tiemersma IV en V 21
2 (8) Eddy de Boer IV en V 15
3 (50) Bertus Bootsma IV en V 14
4 (19) Hendrik de Jong I 12
5 (10) Robert Sijbesma I en II 11
6 (3) Roel Sybesma V 9
7 (18) Harm Stremler I 8
8 (-) Willem Wijnia II 8
9 (12) Bas van der Weij IV 8
10 (48) Henk Postma I en II 7
11 (46) Pieter Kamstra II 7
12 (5) Harm Auke Dijkstra II en III en V 7
13 (-) Gerard Posthumus III en IV en V 7
14 (-) Jan Stenekes III en IV 6
15 (53) Henk van Houten IV 6
16 (24) Martin Overal IV 6
17 (13) Dennis Dijkstra I en II en III 5
18 (51) Friso Albada III 5
19 (17) Peter Kusters III 4
20 (-) Tjeerd Dijkstra III 4
21 (54) Jan Keuning IV en V 4
22 (4) Siemen Kingma V 4
23 (60) Willem Tjalsma V 4
24 (27) Jacob Plantinga V 4
25 (-) Durk Yde Sjaarda I 3
26 (-) Wichard Deinum I 3
27 (9) Jappie Wijnia I en II 3
28 (-) Auke Hiemstra II 3
29 (-) Ronnie Wagenaar II en III 3
30 (47) Donny Okkema II en III 3
31 (11) Ids Boersma III en IV en V 3
32 (-) Frans P. Terpstra III en V 3
33 (23) Klaas Malda IV 3
34 (7) Folkert R. Vellinga V 3
36 (-) Jelle de Boer V 3
37 (-) Sipke Hiemstra V 3
38 (29) Floris Hiemstra I 2
39 (-) Tjipke Klaas Okkema I 2
40 (14) Klaas Visser II 2
41 (50) Jeroen Brouwer II en IV 2
42 (20) Jentsje Jorritsma III 2
43 (21) Lieuwe Meijer III 2
44 (34) Hindrik Eringa IV 2
45 (-) Pieter Groenveld IV 2
46 (26) Aant Hofstra V 2
47 (41) Feite de Haan I 1
48 (-) Tsjeard Halbersma I 1
49 (43) Frank Rijpma II 1
50 (-) Gerrit Hengst II 1
51 (30) Peter Sijbesma II 1
52 (44) Jos Zonderland II 1
53 (-) Anco Elgersma III 1
54 (11) Ids Boersma III 1
55 (-) Jacob K. Haitsma III 1
56 (-) Marco Hoekstra III 1
57 (-) Watse Postma III 1
58 (22) Wouter Hylkema III 1
59 (-) Ydo Harkema III 1
60 (33) Evert Tanja IV 1
61 (-) Ivo Donath IV 1
62 (-) Rene Velzen IV 1
63 (56) Richard Posthuma IV 1
64 (25) Wilco Overal IV 1
65 (-) Rienk Wiersma V 1
66 (38) Ype Burggraaff V 1
67 (-) Klaas Molenmaker V 1