Doch ek mei oan de SDS-League!

Programma SDS 4 2016-2017
29 augustus 2016
Weppers moandei 29-8
4 september 2016

Doch ek mei oan de SDS-League!

SDSLeaguelogo
De transferperioade sit der werop en dat betsjut dat wy wer los kinne mei in nije SDS-League. Wa wurdt de 48e winner fan de SDS League?

De nije spilerslist kinne jim hjir fine.

De útlis en de puntentelling foar de twadde helte fan it seizoen 2016/2017 kinne jim hjir fine.

Jim team moat ynlevere wurde foar
sneon 24 septimber foar 19.00 oere!

Mochten jim noch foutsjes ontdekke yn de nije spilerslist mail it dan efkes nei
sdsleague@vv-sds.nl.
(wy meitsje de list mei help fan
gratisvoetbalmanager.nl)

As je oan de earste helte meidien hawwe dan dogge je automatysk mei oan de twadde helte.

Je team moat bestean út:
1 keeper
4 ferdedigers
3 middenfjilders
3 spitsen

Je meie net mear as ien spiler per klup opstelle.

De kosten binne €12,50 per seizoenshelte.

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

Pieter Kamstra, ’t Kleaster 10, 8734 HB Easterein
of by
Willem Wijnia, De Homeie 27, 8731 EC Wommels.
Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl
De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside en eltse tongersdei hinget de nijste stân yn ‘e fuotbalkantine.