De nije trainer is ……!!

Woansdeitejûn SDS-WZS!
15 december 2003
SDS 2 kin sneon 1e periode pakke
16 december 2003

It hege wurd is derút. It bestjoer hat ús bekend makke dat de nije trainer fan SDS 1 folgend seizoen wurdt:…….. Lykle Bleekveld. Op dit momint is hy noch haadtrainer fan mei-treddeklasser Ouwe Syl.

Hjir kinne jim him sjen:


Meikandidaat Johnny Nota (no Zeerobben) giet folgend seizoen nei sneins-fjirdeklasser Jirnsum.

Ik seach krekt dat Piet Schrijvers ek frij kommen is. Dat like us oars ek wol wat: Earst “de Kapitein fan Easterein” en letter “it swein fan Easterein” of soksawat.