Evenementen in december 2022

Dêr hienen sy it net oer!
7 juli 2005
Aant H. kin oeral wêze!
8 juli 2005

Wichard en Ype hienen it oer de nije sponsorgroep c.q. PR-kommisje fan SDS. Ype en Wichard nimme hjir beide sitting yn. Dit dogge sy tegeare mei Enne Jehannes Bruinsma, Anne Stenekes en Rinse Joustra.

Ôfrûne tiisdeitejûn hawwe sy foar it earst fergadere en it waard lyk in lange(3 en1/2 oere) mar fruchtbare jûn. De taken binne sa ferdielt:

Enne        Club van 50
                Shirtsponsering

Ype           Reclameborden

Rinse         Administratie en
                 Reclameborden

Anne en     Wedstrijdsponsoren
Wichard      Advertenties treffer en website.

It doel fan dizze kommisje is om SDS noch better op te kaart te krijen en hjir as feriening ek noch de noadige sinten oan oer te hâlden.

Wy winskje harren in protte sukses mei dit goeie ynisjatyf!