De nije SDS League!

Weppers moandei 3-2
3 februari 2013
Koppie ….koppie 7
4 februari 2013

Hjir kinne jim wer alles fine oer de twadde helte fan de
SDS League 2012-2013.

De nije spilerslist is der wer
(klik hjir).

De útlis en puntentelling en sa foar de twadde helte fan it seizoen 2012/2013 kinne jim hjir fine.

Jim team moat ynlevere wurde foar
sneon 16 febrewaris foar 19.00!

As jim oan de earste helte meidien hawwe en jim leverje net op ´e tiid in nij team yn dan dogge jim automatysk mei jim alde team mei.

Mochten jim noch foutsjes ontdekke yn de nije spilerslist mail it dan efkes nei
sdsleague@vv-sds.nl.
(wy meitsje de list mei help fan Competitiemanager.nl)


As je oan de earste helte meidien hawwe dan dogge je automatysk mei oan de twadde helte.

Je team moat bestean út:
1 keeper
4 ferdedigers
3 middenfjilders
3 spitsen

Je meie net mear as ien spiler per klup opstelle.

De kosten binne €12,50 per seizoenshelte.

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

Durk Okkema, Sjaardaleane 7, 8734 HP Easterein
of
by

Willem Wijnia, De Homeie 27, 8731 EC Wommels.

Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl


De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside en eltse tongersdei hinget de nijste stân
yn ‘e fuotbalkantine.


Sjoch hjir foar û.o. de spulrigels.