Evenementen in december 2022

Weppers woansdei 15-7
15 juli 2009
Weppers freed 17-7
17 juli 2009

De seleksjes fan SDS 2, 3, 4, 5 en 6 is noch net by ús bekend, mar SDS 1 wol. De A-seleksje foar it kommende seizoen sjocht der sa út:

Seleksje S.D.S. 1 seizoen 2009 – 2010

1.             Skelte Anema

2.             Feiko Broersma

3.             Ewout de Boer

4.             Marten Faber

5.             Feite de Haan

6.             Erik Haitsma

7.             Jacob Klaas Haitsma

8.             Gert Jan Hiemstra

9.             Hendrik de Jong

10.         Tsjipke Klaas Okkema

11.         Tsjalling Sikma

12.         Anne Stenekes

13.         Dirk-Yde Sjaarda

14.         Harm Stremler

15.         Redmer Strikwerda

16.         Jaap Toering

17.         Freek Tichelman

18.         Jelmer Posthumus (1e halfjaar weg)

 

Begeleiding

Trainer                           Dick Schuurman  

Loop- en hersteltrainer      Dooitze Nauta    

Leider                             René Zijlstra      

Verzorger                        Dooitze Nauta
Grensrechter                    Anne Brouwer

It oefenprogramma fan SDS 1 sjocht der sa út:

Voorbereiding S.D.S. 1 seizoen 2009 – 2010 

 

Datum                            Activiteit /aanvang                
Dinsdag 28 juli                 1e trainen 19.00 uur

 

Donderdag 30 juli             trainen 19.00 uur

 

Zaterdag 1 augustus        SDS- Spirit 30 17.00 
                                    (oefen) 

 

Maandag 3 augustus        trainen 19.00 uur

 

Dinsdag 4 augustus          trainen 19.00 uur

 

Woensdag 5 augustus      FREULE yn Wommels           

 

Donderdag 6 augustus      trainen 19.00 uur

 

Zaterdag 8 augustus        Trainingsdag:

                                aanwezig 10.00 uur

                                trainen 10.30 uur

                                lunch/bespreking 12.30 uur

                                oefenwedstrijd tegen CAB 15.00

 

Maandag 10 augustus       trainen 19.00 uur

 

Dinsdag 11 augustus         trainen 19.30 uur

 

Donderdag 13 augustus     trainen 19.00 uur

 

Zaterdag 15 augustus       CSL 1 – S.D.S 1 14.30 
                                    (beker)

 

Maandag 17 augustus       trainen 19.00 uur

 

Dinsdag 18 augustus         trainen 19.00 uur

 

Donderdag 20 augustus     trainen 19.00 uur

 

Zaterdag 22 augustus       S.D.S 1 – AVC 1 14.30 

                                    (beker)
 

Maandag 24 augustus       trainen 19.00 uur

 

Dinsdag 25 augustus         ONT – S.D.S. 19.00 uur
                                     (oefen)

 

Donderdag 27 augustus     trainen 19.00 uur

 

Zaterdag 29 augustus       Holwerd 1 – S.D.S. 1 14.30 
                                    (beker)

 

Dinsdag 1 september        trainen 19.00 uur

 

Donderdag 3 september    trainen 19.00 uur

 

Zaterdag 05 september 
                            Be Quick Dokkum 1 – S.D.S. 1 14.30
                            (earste kompetysjewedstryd)