Woansdei 20.00 oere SDS-ledengearkomst

Sneon 16-11-2019
15 november 2019
SDS – Sneek yn it ferline
19 november 2019

 

Útnoeging ledengearkomst
fan fuotbalferiening SDS op
woansdei  20 novimber 2019

Jûns om acht oere yn’e kantine op Sportpark de Skoalleseize.


Foarearste wurklist:

 1. Iepening
 2. Fêststellen wurklist
 3. Meidielings en/of reaksjes op de notulen en it jierferslach **
 4. Ferslach fan de sponsorkommisje
 5. Ferslach fan de jongerein kommisje
 6. Jierferslach fan de ponghâlder en fêststellen begrúting
 7. Ferslach kaskommisje en beneamen nij kommisjelid
 8. Fêststellen kontribusje

SKOFT

 

 1. Bestjoersferkiezing:
  -ôftredend en net op ‘e nij te beneamen: Anneke Gaastra (skriuwster)
  -oantredend yn plak fan Pieter Kamstra, Jaap Toering (technysk direkteur)
 1. Gearwurking vv SDS – vv Nijland
 2. Wedstriidtenue
 3. Skoalleseize
 4. Rûnfraach
 5. Slúting

**  It ferslach fan de foarige ledengearkomste en it jierferslach kinne jimme opfreegje fia info@vv-sds.nl

Sterk Door Samenspel; dus oan’t sjen op woansdei 20 novimber!

It bestjoer