Weromsjen op 1985-1986

SDS-nijjierssit op sneon 4 jannewaris
30 december 2019
Nijjiersweppers 2020
2 januari 2020

Wij sjogge efkes werom op it seizoen 1985-1986.
SDS sit yn de tredde klasse A en dêr binne in oantal tsjinstanners dy’t je no mei ûntsach besjogge.  Ien wedstriid foar de ein wie it allegear al beslikke.
ONS kampioen en Zeerobben en Oudega nei de fjirdeklasse.

It hiele oersjoch fan dat seizoen kinne jim hjir besjen