Weppers woansdei 4-12

Weppers tiisdei 3-12
2 december 2013
Bouwbedrijf Bootsma nije websidesponser
4 december 2013

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn?
De sealfuotballers fan SDS 1 hoefe fannewike alwer net te sealfuotbaljen. Sy meie pas 18 desimber wer.

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn!
De froulju fan SDS VR 1 sille jûn fan 20.30-21.30 yn de seal traine.
Bram en Eeltsje joue de training. Allegear graach wol efkes in eurie lapje.

Moaie kwoot
Bij AZ noemt directeur Toon Gerbrands die nieuwste generaties de computergeneratie. Omdat ze gewend zijn dat je in een computerspelletjeseindeloos de fout in kan gaan. Je kunt blijven proberen en overspelen tot je het volgende level haalt. Maar in het echte voetbal werkt het anders, daar mag je dezelfde fout maar één keer maken.

Fryske Kroechkwis
Dit liket ús no in goed idee foar de winterstop. Meidwaan oan de Fryske kroechkwis. Hij wurdt holden yn Easterein en je kinne meidwaan mei in team fan 2 oant 6 persoanen. It is aardich at je wat witte fan Fryslân, it is aardich at je wat Frysk kinne mar it moat foaral aardich wêze om mei te dwaan. Kom op senioren en froulju fan SDS , hjir leit jim kâns. Op 10 jannewaris 2014. De wepmasters steane no al te traapjen fan ûngeduld. Miskien sykje se noch fersterking mar dat is noch net wis. Lês der 
hjir alles oer.

SDS League
De nijste stân kinne jim moarn wer ferwachtsje.

Harsens derby(1163)
15 kear oerspylje yn 16 sekonden! It nije wrâldrekord is foar Villareal!