Weppers woansdei 27-5

Weppers tiisdei 26-5
27 mei 2015
Weppers freed 29-5
28 mei 2015

Freed slotjûn SDS-jeugd!
Beste voetbalvrijwilliger,
Allereerst willen wij je nogmaals bedanken voor de toezegging van jouw medewerking aan de slotdag voor de jeugd van SDS.
Op vrijdag 29 mei a.s. word je uiterlijk verwacht om 16.15/16.30 uur op het Sportpark ‘de Skoalleseize’ in Easterein.
Hier kun je je melden bij Bote Strikwerda en vervolgens wordt je verteld wat de bedoeling is.
De avond zal ongeveer 20.00 uur afgelopen zijn.
De jeugd zal ook dit jaar deelnemen aan een spellencircuit, 4×4 partijtje en penalty schieten op de keeper van SDS 5 en de A1.
Tussendoor krijgen ze patat met drinken. Natuurlijk is er ook dit jaar weer de wisselbeker te winnen bij het penalty schieten.
Tot 29 mei!
De jeugdcommissie

Sealskuon mei nei de slotjûn!
Om ’t it B-fjild net brûkt wurde kin mei de slotjûn wurde der ek wedstrydsjes spile op it MFT. Hjir kin net mei fuotbalskuon op fuotballe wurde. De jonkjes en famkes moatte dus ek efkes skuon sûnder noppen meinimme!


8-7
8-7 dat wie juster de spektakulêre útslach fan Oosterlittens VR2 – SDS VR2. De 7 doelpynten fan SDS waarden troch twa spylsters makke. Kirsten Hiemstra makke 2 en  Tjitske makke der mar leafst 5.

4-0
4-0 wie it resultaat fan de wedstriid Rijperkerk 2- SDS 2. SDS 2 wie de earste helte seker net minder, mar makke, miskien wol troch 3 wiken gjin wedstryd fuotballe te hawwen, 2 lytse foutsjes. De twadde helte wie SDS 2 better, mar slagge it net op te skoren. De Ryptsjerksters úteinlik noch wol 2 kear.
Kommende sneon is de weromwedstriid yn Easterein en om net te degradearjen moat der dus noch wol wat gebeure.

Doelpunten
It klassemint fan dit seizoen is wer bijwurke en mei noch in pear wedstriden te gean is it wol dúdlik hoe’t de ferhâldingen lizze.

Memmen
Permalink voor ingesloten afbeelding
De memmen fan de MD 1 moasten juster ek yn de fuotbalskuon en de koarte broek moast oan. Yn Wommels waard gesellich bolle tsjin de dochters

Harsens derby (1508)
Knappe goal!