Weppers woansdei 14-10

SDS A1 sneon nei Skylge!
13 oktober 2015
Meinte Sixmatoernooi
14 oktober 2015

Standen
De standen fan de fjildteams fan SDS sjogge der
sa út.

Ballen út de sleat
Mochten der op trainen ballen yn de sleat reitsje dizze graach der wer úthelje, sadat der nei it trainen likefolle ballen yn it hok komme as der foar it trainen út helle binne.


Reiskostenfergoeding
As der ploegen fan SDS bûten de provinsje fuotbalje moatte dan kinne sy in reiskostenfergoeding krije fan €25,- per auto (maks. 4). Dit mei de leider dan opfreegje by ús ponghâldster Baukje de Jong.

Hielendal net alderaardichst

Dochs wol alderaardichst
Yn de búk fan Mw. Sneijder:


Alderaardichst


Ut de âlde Treffer

Harsens derby (1608)
Toet, toet!