Weppers tongersdei 6-11

SDS League: 2 wykpriiswinners!
5 november 2008
Weppers freed 7-11
6 november 2008

Futsal
SDS 2 hat juster mei 5-3 wûn fan Haskerland 6. De doelpunten waarden makke troch Jacob(2x), Pieter(2x) en Klaas.

“Nij” lid
SDS hat der wer in “nij”lid by. Douwe de Boer hat nei in rêstperioade fan in jier syn fuotbalskuon wer út de wylgen helle en giet fuotbaljen yn SDS 4.

Rûnom Easterein
Kommende snein stiet dan ít fytsspektakel fan 2008
‘Rûnom Easterein’ op it programma! Mei in opjefte fan
(oant no ta) 49 belooft it in spannende striid te wurden.
Opjaan kin noch steeds by Dirk-Yde! Der kinne foaral
noch wol wat froulju brûkt wurde! Dus SDS-froulju fiel
jim oansprútsen en jou jim noch op no it noch kin op
Dielnimmerslist manlju
Rechnr.  Namme                            
1 Gerben Bootsma
2 Dirk-Yde Sjaarda
3 Peter Sybesma
4 Tsjipke-Klaas Okkema
5 Sybrand v/d Weij
6 Anne Stenekes
7 Jan-Simon Jelsma
8 Robert Hoekstra
9 Hessel Stegenga
10 Harm-Auke Dijkstra
11 Christian Hoekstra
12 Robert Sybesma
13 Jan Stenekes
14 Abe-Jan Stegenga
15 Marco Hoekstra
16 Jacob-Klaas Haitsma
17 Erik Haitsma
18 Jaap Toering
19 Tsjeard Halbersma
20 Jelmer Posthumus
21 Redmer Strikwerda
22 Hendrik de Jong
23 Feite de Haan
24 Pieter Kamstra
25 Pytrik Hiemstra
26 Sytse Hibma
27 Eeltje Postma
28 Arjan Posthumus
29 Marten Faber
30 Gerrit Flisijn
31 Syb Overal
32 Coen Rameau
33 Albert-Jan Kamstra
34 Jorrit Noordmans
35 Ids de Boer
36 Meinte Bonnema
37 Watse Zeinstra
38 Gerlof Veltstra
39 Sytse Kooistra
40 Skelte Anema
41 Henk Postma
42 Pieter-Lieuwe v/d Valk
43 Willem Visser
 
Dielnimmerslist froulju
Rechnr. Namme                             
1 Judy Bergsma
2 Akke-Rixt Sijsling
3 Amarins Hendriks
4 Anna-Marijke Posthuma
5 Geartsje Spoelman
6 Annemieke Poelsma
 
Programma

12.00 oere    Sammelje by Kafee Bergsma
12.30 oere    Iten; spagetty

14.00 oere    Start fytswedstriid (manlju én froulju)
16.30 oere    Muzyk yn Kafee Bergsma mei
Jan Nota


WPB 1 – SDS 1
Fansels hat Henk Bootsma jajuster by WPB 1 – SDS 1 wer in stik of wat foto’s makke. Jim kinne se
hjir besjen.

Foto
Sa surfend op it ynternet kamen wy yniens in foto tsjin fan bekende SDS’ers op de tribune fan Volendam by de wedstryd tusken de froulju fan Nederlân en Spanje(sjoch
hjir).

Futsal
Dit is spesjaal foar de futsalleafhawwers:


Antwurden VI-kwis
Foarige wike koenen jim hjir meidwaan oan VI’s “Herken de stem-kwis”. Hjoed steane hjir de antwurden.

Feyenoord
Om ’t der dochs wol in aardich ploegje by SDS Feyenoordsupporter is hjir spesjaal foar harren in moai ferhaal(klik
hjir).

Feyenoord(2)
Om ’t wy dochs ek wol fan in grapke oer Feyenoord hâlde plaatse wy dit ek mar efkes:
 
Druk_181802b

Hilarysk
Yn België gienen de grutte freonen fan Standard Luik, Mbokani en Steven Dufour nei de kermis. Dit levere hilaryske beelden op:

BR>