Weppers tongersdei 15-8

Kompetysje-yndielingen C’s en D’s
13 augustus 2014
Kompetysje-yndielingen E’s en F’s
14 augustus 2014

SDS 4 & 5

Met ingang van volgende week donderdag (21 augustus 2014) weer training van SDS-4 en SDS-5 o.l.v. Harm Abma om 20.15 uur.
Ids

Mark Postma stoppet
Út ûnbetroubere bron hawwe wy fernaam dat Mark Postma stoppet mei fuotbaljen by SDS. Hy sil ynkoarten ferhúzje en him stoarte op syn nije baan en kin dit net kombinere mei syn fuotbalkarriëre by SDS. Wy winskje him in soad súkses en hoopje him yn de takomst nochris werom te sjen by SDS.

Ek Wytze Fopma stoppet
Wytze Fopma hat oanjûn te stopjen mei fuotbaljen. Hy giet nei Grins te wenjen en studeren en kin dit net kombinere mei syn fuotbalkarriëre by SDS. Wy winskje him in soad súkses en hoopje him yn de takomst nochris werom te sjen by SDS.

SDS 1 oefent
SDS 1 sil kommende sneon oefenje tsjin ONT 1. Dizze wedstryd is om 14.30 yn De Pein.

SDS 2 oefent ek
SDS 2 sil kommende sneon ek oefenje tsjin ONT, mar dan tsjin ONT 2. Dizze wedstryd is om 12.15 yn De Pein.

Alderaardichst
fashion2


Harsens derby(1316)
It is by tiden waar om te sealfuotbaljen. As je dit sjogge dan krije je dêr ek wol nocht yn.