Weppers snein 27-1

Utslagen 26-1-2008
25 januari 2008
Weppers moandei 28-1
27 januari 2008

SDS 2 libbet ek noch
It like der yn de utslagen list wat op dat SDS 2 in frije sneon hie. Dat foel Hylke Schrale ek al op en hij berjochtet: 

We staan dan wel nergens tussen, maar SDS 2  heeft ook competitie gespeeld. Het team wat veel talenten heeft rondlopen, wat van belang is voor de toekomst van de club , krijgt misschien niet de aandacht zoals het misschien hoort .  We moesten naar de nummer 3 op de ranglijst nml. The Knickerbockers uit de stad Groningen. We hebben helaas met 3-2 verloren, wat tegen de verhouding in was. We hebben één van de betere wedstrijden van het seizoen gespeeld maar tegen twaalf man konden we net niet op.
We hebben met deze jonge groep geen punten gehaald vandaag maar wel enorm veel vertrouwen gekregen, wat weer perspectief  biedt voor de resterende wedstrijden. Vandaag waren er geen verplichtingen wat betreft de jeugdafdeling zodat Robert Hoekstra, die enorm gedreven en welwillend is, gelukkig mee kon als leider.  Robert heeft afspraken gemaakt over de jeugd van SDS en gaat mee met het tweede zolang dat elkaar niet kruist. Wat aangeeft hoe deze man in elkaar zit en waar we alleen maar respect voor kunnen hebben. Blijft over dat het tweede alleen maar een trainer heeft en dat ze hun verder maar moeten redden. Horen we nog ergens bij? Niet meer in de lijst van de wedstrijden en geen oplossing hoe het nu verder moet? SDS ONWAARDIG TOCH!!!
Groeten Hylke

Oan de kant
Efkes, hiel efkes fielde Jacob Plantinga him passeard justermiddei. Hij kaam der efter doe’t hij bij SDS A1 stie te sjen dat syn maten fan SDS 5 nei Frjentsjer wiene. “Dat wist ik net, oars hie ik wol mei kind”! tekenen wij op út syn mûle. Mar gelyk kamen der dochs wat relativearende wurden út syn mûle: “Noch wol wat lêst fan de knibbel, it is net nei Skearnegoutum, it is better fan net, it stiet hjir ek wol moai yn de lijte”.
Tagelyk sei er der bij dat it dochs mar better is om de kommende wiken noch net te fuotbaljen.

Opfalle
Durk de Jong die juster yn Noord-Hollân poer syn best foar SDS 1. Hy makke dan ek 2 goals. Nei de wedstryd waard Marcel Frankena pas hielendal dúdlik wêrom Durk sa “gebrand” wie. Durk hoefde net mei werom nei Fryslân. Hy bleaun yn Noord-Hollân by syn freondintsje. Die hie mei de hiele famylje oan de kant stien te sjen nei de wedstryd……..

Sealtraine jeugd
DAG TEAM DATUM TIJD TRAINERS  
Ma F1 28-jan 16:00 Bauke Dijkstra 331600
Ma F2 28-jan 17.00 Jildert Hijlkema 332554
Do F4/F5 31-jan 17.00 Andre Vink 333134
Vrij E1 1-feb 17.00 Broer J. Greidanus 332461
Vrij E2 1-feb 17.00 Christian Plantinga 332448

Boerden pleatse
Wij pleatse dit berjocht hiel betiid, omdat net elkenien de plannen foar kommende sneon klear hat. Want om 8.30 oere begjint it klupkampioenskip reklameboerden pleatse. It is de bedoeling mei help fan safolle minsken de boerden allegear wer op it stek fêst te setten om ta goeie prestaasjes te kommen. In akkuboarmasjine meinimme, wat it ek mar wêze mei.
 
Read!
Soms fertsjinnet in skiedsrjochter ek wolris de reade kaart: