Wepperkes -tongersdei-

SDS League: Team Toering pakt wykpriis!
19 december 2007
Wepperkes -freed-
21 december 2007

Sealtoernoai
Op sneon 29 desimber is der jûns fanôf 19.00 in sealtoernoai foar alle senioareleden fan SDS en de A- en B-junioaren. Wy hoopje op in soad dielname. Jim kinne jim opjaan by Durk of Willem.

Traine
Jûn wurdt der noch troch ien team traint. Hylke Schrale sil mei de spilers fan SDS 2 foar de lêste kear traine yn 2007. It begjint om 19.00. Wy tinke dat it “apekoai” wurdt.

Siik
Aant syn ôfweersysteem hat fan ‘e wike ek al winterstop naam. Dit berjocht krigen wy fan Aant syn dochter, Anne-Marije:
Berjocht van Aant:
Switte
Dommelje
Sliepe
Aant het lest fan in fikse griep, net/nauwliks oansprekbaar…Mail lese is sels al te dreech, dus fandear.
Groetnis,
Anne-Marije

Wy winskje him betterskip!

Klaverjasse
Gjin inkel team fan SDS hoeft sneon te fuotbaljen en ek al it oare fuotbaljen is alfêst ôflast troch de KNVB sadat eltsenien sneontemiddei in kaartsje lizze kin yn de kantine. It klaverjassen begjint om 15.00.

De winter yn

Sneon is der in trainingskamp op de Skippersbuorren yn Easterein. Eddie de Boer hat spesjaal foar it fiifde in bult hout oanskaft, dus seagje, klove, sjouwe en in bytsje stoke(der moat al wat oer bliuwe foar Peb har kachel). 10 oere melde, nei de tiid sop drinke en bierke happe (of oarsom). Foar it klaverjassen moat it oan de kant wêze (en oars bliuwt der mar wat lizzen).
Foar de oaren is der gaas spikerjen yn it nije ballehok, dit begjint ek om 10 oere, graach melde by Klaas Overal.


Echte trienen
Cassano kriget in giele kaart foar Sampdoria tsjin Fiorentina en kin folgende wike net meidwaan yn de wedstryd tsjin syn âlde, grutte leafde AS Roma. Cassano is net te treasten(klik
hjir).

Ladysnight
Wy misten Hester, Anneke en Vera(klik
hjir).