Teamyndielingen jeugd 2014-2015

Weppers freed 4-7
3 juli 2014
WK-stân 6-7
6 juli 2014

De foarlopige teamyndielingen fan de jeugd foar it seizoen 2014-2015 is klear. It sjocht der sa út:

A1:

Roepnaam Volledige naam
Teun Heeres,  T.
Pieter Vries, de P.
Jurjen Los,  J.
Bauke Fopma,  B.
Foeke Dirk Reitsma,  F.
Douwe Kooistra,  D.
Lourens Pol, van der L.
Remon Bouma,  R.
Jan Fokko Rispens,  J.F.
Bote Jellema,  B.
Martijn Hoogerwerf,  M.
Wiebe Heeres,  W.
Almar Kramer,  A.
Pieter Sijtsma,  P.
Gerwin Sijbesma,  G D

B1:
Roepnaam Volledige naam
Wiebe Vellenga,  W.
Habtamu Hoop, de H.
Jorrit Veldman,  J.
Watze Jacob Wal, v d W.J.
Frank Bervoets,  F.
Gertjan Bootsma,  G.
Jorrit Hofstra,  J.
Piter Pol, van der P
Yward Zijlstra,  Y.
Inne Heerma,  I.
Jurjen Tacoma,  J.
Matthijs Postma,  M.
Hans Bootsma,  H.
Wesley Wint, van de W.

B2:
Roepnaam Volledige naam
Jonathan Walta,  J.
Jitse Meer, van der J.
Tom Rechter, de T.
Niels Hazewindus,  N.
Jesse Wijnia,  J.
Solomon Hoop, de S.
Rients Boer, de R..M.
Luuk Walstra,  L.
Jack Slof,  J.
Sjoerd Wiersma,  S.
Joshua Walta,  J.
Dirk Balen, van D.
Hedzer Brandsma,  H.

C1:
Jelmer Leistra,  J.
Jan Sijtsma,  J.
Wytse Yntema,  W.
Steven Vellinga,  S.
Kees Horst, van der K.
Robin Weg, van der R.
Luuk Schaar, van der L.
Wierd Hofstra,  W.
Bote Altenburg,  B.
Hendrik Eems, van der H.
Mark Klijnsma,  M.
Johannes Sijbesma,  J.
Sjoerd Boer, de S.
Steven Pol, van der S.

C2:
Christiaan Smink,  C.
Jildert Meer, van der J.
Tjalling Tjalsma,  T.
Falco Jellema,  F.
Grietzen Gaastra,  G.
Nykele Pieter Okkema,  N.P.
Kent Schaar, van der K.
Sijmen McDonald,  S.
Reitse Spoelstra,  R.
Willem Koopmans,  W.
Tjerk Kingma,  T.
Wessel Schraa,  W.
Lars Lelyveld, van L.
Sietze Marten Stoffelsma,  S.M.
Rutger Wiersma,  R.
Jurjen Bouma,  J.
Aiso Agricola,  A.

D1:
Eeltsje Bootsma
Stan Korbach
Jeffrey vd Werf
Tjitse Postma
Michael vd Weg
Douwe Jan Vellinga
Tjerk Ebbinge
Luka vd Weg
Ruerd Andringa
 Merijn Petra
 Anco Bervoets
 Sander Hazewindus
Bartle Postma
Wiltjse Aardema

D2:
Stijn Schildkamp
Eljer Wiersma
Arjen Schaap
Giel Koenen
Kevin den Haan
Almar Haagsma
Tom Wijnia
Michiel Zuidema
Wessel Wijnia
 Jente Schraa
 Bauke Reijnhoudt
 Niek vd Hoek
Remco Abma
Dirk Breeuwsma

D3:
Jorrit Engelsma
Gerben Gebrandy
Marc Jansen
Menno Brunia
Ruben Fennema
Halbe Overal
Corne Nauta
Gerrit Gaastra
Tristian Hiemstra
 Ytsen Tamminga
 Roan Ligthart
 Rick Lycklema
Inze Leyenaar
Remi Bootsma

MD1:
Froukje Altenburg
Esther vd Eems
Benthe Okkema
Femke Terpstra
Evy Bouma
Marrit Hiemstra
Marije Rijpma
Fenna de Boer
Ilse Dijkstra
 Sytske Rommy Nijdam
 Jikke vd Schaar
 Sigrid vd Meer
Petra Koopmans
Tessa Wijnia
Emma Walstra
Marit Albada
Marinthe Nijdam

E1
Roepnaam Volledige naam
Anne Klaas Bootsma,  A.K.
Ate Schaap,  A.
Gerbrand Kramer,  G.
Jelmer Brouwer,  J.
Arjen Stremler,  A.
Niels Hiemstra,  N.
Rutger Sijbesma,  R.
Wout Kamstra,  W.
E2
Roepnaam Volledige naam
Tjerk Andringa,  T.
Tiemen Bergmans,  T.
Niels Janssen,  N.
Tjalle-Durk Eems, van der T.
Redmer Wiersma,  R.
Sije Schaar, van der S.
Sjirk jetse Vellinga,  S.j.
Jelmer Dijkstra,  J.
Thomas Oane Nijdam,  T.O.
E3
Roepnaam Volledige naam
Jelte Spoelstra,  J.
Joop Altenburg,  J.
Thiadmer Agricola,  T.
Haije Hylkema,  H.
Rico Kupers,  R
Jasper Abma
Pieter Wijnia,  P.
Jens Hiemstra,  J.
Timo Schuijff
Jan  Bonnema
E4
Roepnaam Volledige naam
Redmer Stegenga,  R.
Gjelt Kempe,  G.
Tiemen de Groot
Jesmer Zonnenberg,  J.
Jalko Tanja,  J.
Stef Jellema,  S.
Sybo Wiersma,  S.
Jochem Postma,  J.
Jorrit Velde, van der J.
E5
Roepnaam Volledige naam
Jesse Fennema,  J.
Tobias Jellema,  T.
Mare Diever,  M.
Ruben Orsel,  R.
Jildert Hiemstra,  J.
Elbrich Bijlsma,  E.
Niels Lelyveld, van N.
Minke Postma,  M.
Pieter Valk, van der P.
Milan Weg, van der M.

F1  
Roepnaam Volledige naam
Timen Boer, de T.
Jesse Vries, de J.
Niels Terpstra,  N.
Raymond Terpstra,  R.
Yke Gaastra,  Y.
Jesper Paauw,  J.
Bartele Bouma,  B.
Stern Kok,  S.
Tom Wander,  T
F2
Roepnaam Volledige naam
Larissa Eupper,  L.
Berend Santema,  B.
Rutger Altenburg,  R.
Jesse Krimpen, van J.
Ridzert Veldman,  R.
Jan Bootsma,  J.
Wiebren Tjitte Tamminga,  W.T.
Johan Gaastra,  J.W.
Philip Eupper,  P.
Minileague  
Roepnaam Volledige naam
Tsjalling Bouma,  T.
Luuk Meijer,  L.
Rimar Nijdam,  R.
Jelle Tiede Vellinga,  J.T.
Jorrit Stap,  J.
Jorn Hiemstra,  J.
Rients Klein Swormink,  R.
Sietze Bouma,  S.
Pieter Bouma,  P.
Jorrit Stenekes,  J.
Henk Jan Nijdam