Taskogers

Utslaggen 14-2-2004
14 februari 2004
4 doelpunten der by
15 februari 2004

Yn Beetstersweach waard sneon 14 desimber de wedstriid tsjin SDS spile. Op in byfjild. Om te foarkommen dat it net trochgean koe, omdat er gjin stek om it fjild stie, waard Ype Tiemersma skille om wat trie en pealtsjes mei te nimmen nei it haadplak op Opsterlân.

Hy kaam krekt op tiid en soarge der foar dat er de 20 supporters fan SDS en de 22 supporters fan de Sweach it fjild net opdrave koene.  Foar sommige SDS supporters wie dit neat. Sy woene net betelje foar sa’n akkomodaasje en sy parkearden de auto op it oefenfjild en sieten 90 minuten lekker yn de waarmte te sjen nei de wedstriid.

Oebele en Minne, lekker mei de radio oan yn de auto op it oefenfjild