Stypje SDS mei help fan Rabo-ClubSupport! Stimme kin oant 26 septimber.

Sneon 16-9-2023
15 september 2023
Weppers moandei 18-9-2023
18 september 2023

Tegeare fiere wy de winst!

Mei Rabo ClubSupport ynfesteard Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland in part fan harren winst yn lokale klups en ferienings.

Hoe wurket it?

Asto lid bist fan de Rabobank kinsto SDS helpe!
Stimme kin fia dyn eigen Rabo-app fia ‘Zelf regelen’ en ‘Rabo ClubSupport’.
Sykje ferfolgens op “sds” en selektear dizze.
Elts lid fan de Rabobank krijt 3 stimmen.
Neist SDS kinst dan noch stimme op bygelyks de Skoalleseize, KF Easterein, KF Wommels, Tennisferiening Easterein of Wommels, Stichting de Tsjerne, Freulepartij Wommels of Zwembad De Klomp.

Wêrom stimme?

SDS wol it jild wat hjirmei fertsjinne wurdt graach brûke foar de kosten fan de slotdei fan de jeugd.

Stimme!

Hjir kinne je sjen wa ’t der allegear meidogge. De aksje duorret fan 4 oant en mei 26 septimber.

Net stinne mar stimme!