Stypje SDS mei help fan RABO-Clubsupport!

SDS-League: Wout en Harm pakke de wykpriis!
20 september 2022
Weppers tongersdei 22-9-2022
22 september 2022

Tegeare fiere wy de winst!

Mei Rabo ClubSupport ynfesteard Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland in part fan harren winst yn lokale klups en ferienings.

Hoe wurket it?

Asto lid bist fan de Rabobank kinsto SDS helpe!
Stimme kin fia dyn eigen Rabo-app fia ‘Zelf regelen’ en ‘Rabo ClubSupport’.
Sykje ferfolgens op “sds” en selektear dizze.
Elts lid fan de Rabobank krijt 3 stimmen.
Neist SDS kinst dan noch stimme op bygelyks KF Easterein, KF Wommels, Tennisferiening Easterein of Wommels, Stichting de Tsjerne of Zwembad De Klomp.

Wêrom stimme?

SDS wol it jild wat hjirmei fertsjinne wurdt graach brûke foar de kosten dy ’t it makke hat mei it jubileum.

Stimme!

Hjir kinne je sjen wa ’t der allegear meidogge. De aksje duorret oant 27 septimber.

Net stinne mar stimme!