Seleksjes stille sneon

Weppers tongersdei 5-4
4 april 2012
SDS League: Dijkstra’s pakke wykpriis!
6 april 2012

Veenwouden 1 – SDS 1 
12.30: fuort
14.30: fuotbalje
Ewout, Feiko, Kristian, Erik, Jacob, Dirk, Tjipke, Arjan, Jelmer, Dirk Yde, Harm, Jaap, Jacob en Feite.

Harkemase Boys 2 – SDS 2
12.30: fuort
14.30: fuotbalje
Graach auto’s meinimme!
Wytze, Redmer, Jildert, Ayanle, Bauke, Jelte Pieter, Gerrit, Jan Simon, Arjen, Anne, Jort, Thor, Ralph en Jan-Friso.

SDS 3 – Heech 2
13.00: der wêze
14.00: fuotbalje

Hendrik, Willem, Sjoerd, Hendrik, Jentsje, Sytze H, Pieter, Stefan, Sjoerd, Jan, Bote, Eddy en Ronny.

SDS 4 – Scharnegoutum 3
15.20: fuort
16.00: fuotbalje
Bram vB, Douwe, Jelmer, Steffen, Broer-Jacob, Pytrik, Gerlof Jan, Jelle, Doede, Gerrit, Eeltje, Doede en Peter

SDS 5 – Ternaard 3
11.15: der wêze
12.00: fuotbalje
Lieuwe, Bertus, Wichard, Johan D., Harm A, Tjeerd, Pieter, Gert Jan, Ype, Pieter L., Willem V., Jappie, Jeroen en Robertus.

Wa binne der net?
Skelte (skorst(en mei help fan Dooitze fansels al lang net mear blesseard)
Grytzen (revalideart)
Johan P. (lêst fan syn ankel)
Elger (sjoch Johan P.)
Sietse K. (lêst)
Syb (mei de holle by de Slachtemarathon)
Robert S. (drok oan it ferhúzjen)
Remco B. (fêst wol ergens lêst fan)
Ids de B. (hiem meane)
Geert (stiet op losse skroefen)
Henk P. (sjoch yn de nije Treffer)
en de rest sil wol ynkeapen dwaan foar de peaskedagen…………….