Seleksjes sneon 8-11

Weppers freed 7-11
6 november 2008
Utslaggen sneon 8-11
7 november 2008

De seleksjes fan sneon:

SDS 1 – Oeverzwaluwen 1 
13.15 der wêze 
14.30 fuotbalje

Skelte, Feiko, Marten, Erik, Jacob Klaas, Tsjeard, Dirk, Arnoud, Tsjipke, Henk, Mark, Tsjalling, Dirk-Yde, Jaap en Feite.

SDS 2 – ’t Fean ’58 2
11.00 der wêze
12.15 fuotbalje
Marten, Jildert, Dirk, Syb, Jelmer, Anne, Redmer, Robert, Remco, Bauke, Jan-Simon, Sietse, Hjalmar en Sybren.

CVVO 3 – SDS 3
13.15 (?)fuort
14.30 fuotbalje

Geert, Pieter, Stefan, Eeltsje, Ralph, Willem, Sjoerd van B., Hendrik E., Andrew, Jentsje, Sjoerd R., Gerlof, Jeroen en Ronny. 

Oeverzwaluwen 3 – SDS 4

12.00 (?) fuort
13.30 fuotbalje
Gerlof-Jan, John, Jelte, Erwin, Lieuwe, Rudy, Bas, Gert-Jan, Rinse, Coen, Martijn, Frans-Pieter, Pieter L. en Tim. 

CSL 5- SDS 5 
13.15 fuort
14.30 fuotbalje
Anco, Klaas, Ids, Bertus, Stoffel (l), Ype, Harm A., Tjeerd, Auke, Christiaan, Aant, Johnny,  Klaas M., Jacob, Ype en Jappie. 

SDS DA1 – Harlingen DAJ 
11.45 (?) der wêze
12.30 fuotbalje
zaterdag  8 november spelen de volgende sterspeelsters thuis:
Anne-Marijke, Joutsen, Anne-Marije H., Antje, Wilma, Sjoukje, Margriet, Boukje-Wytske, Wiepkje, Grietje, Janneke, Anne-Will, Marleen, Geartsje en Nynke(o.v.b).
Groet Jan-Bouke.

SDS DaJ – Bolsward DA 3
10.00 der wêze
10.30 fuotbalje

Rianne, Trijntje, Neeltje, Nellie, Jitske, Jildou, Mette, Marije H, Kim, Sieta, Marije de Vr, Sietske, Geeske, Amarins, Tarina
afw.Myriam de B en Miriam B (werken)

SDS A1 – GAVC A1
13.30 (?) der wêze 
14.30 fuotbalje

Fjild: Haadfjild(?)
Harm Jan, Remco, Jelte Pieter, Jort, Albert, Elger, Ewout, Wytze, Freek, Bauke Jan, Jacob, Andries, Jarco, Ronald, Doede
7,50 meinimme foar lotten Grutte klupaksje (3e wykein)
Moarn tsjin koprinner GAVC. Tamme en Klaas ha der ris west te sjen (GAVC-NOK).
Dat we witte wat fan de ploech. Mei dat en de eigen krêft moatte we in moaie wedstriid delsette kinne!
Arjen (oant de winterstop blessearre)
Wytse (noch gjin berjocht hân…)
Peter (leare en wat oars)


Wa binne der net of meie net meidwaan:
Hendrik (
hús opromje nei ûngelokje mei Jumbo frachtauto)
Arjan (blessure)
Harm (útsletten)
Floris (taskôger)
Jeroen (knibbel)
Dennis (nei kreamgymnastyk)
Donny (Frânske les)
Gerrit F. (lêst fan it ankel of dochs fuotbalje??)
Wichard (Sporthús Sintrum)
Ids (krukke)
Paul (te toeterjen)
Steffen (blesseard oan de knibbel)
Arjen (……….)
Bote (bekomme fan de bearenrin(of stiet der bearin?)
Peter (bekomme fan de bearenrin)
Gerrit H (net fit)
Johan (mobile skillers útmelke)
Ivo (syktedagen ynhelje)
Pieter (leit sneon mei piepjende earen op bêd)
Romke (trekker keure by Eddy)
Albert-Jan (kin de Skoalleseize net mear fine)
Jacob S (krukke)
Willem V. (blessure)
Jeroen L. (……..)
Eddy (beamen roaie)
Jelle (fluitsje)
Sipke (Equador)
Marco (sjoch Eddy)
Trienus (ambu)
Durk O. (hús froufreonlik ynrjochtsje)
Piet (Hilda is op fakansje)
Gerrit (sit yn Italië) 
Folkert R (auto waskje of …..)
Klaas (te klussen)