Seleksjes sneon 5-12

Weppers freed 4-12
3 december 2009
Oflast en programma 5-12
4 december 2009

De folgende spilers wurde moarn ferwachte. SDS 6 hoecht net, sij kinne op dit lette momint de Sinterklaas ynkeapen noch dwaan.

SDS 1 – Be Quick Dokkum
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje

Skelte, Feiko, Marten, Feite, Erik, Jacob-K., Hendrik, Tsjipke, Tsjalling, Dirk-Yde, Harm , Jacob, Arjan en Mark. 

Flev Boys 3 – SDS 2
12.30 fuort
14.30 fuotbalje
Ewout, Anne, Redmar, Freek, Wichard, Dennis, Jildert, Jan Simon,  Sietse, Harm Jan, Eeltje, Hjalmar, Robert en Dirk.

SDS 3 – Blauw Wit 3
11.15 der wêze
12.15 fuotbalje
Bauke, Jelte P, Willem, Sjoerd vB, Remco, Geert, Andrew, Pieter, Stefan, Sjoerd, Jan, Ronny, Sybren

Tzummarum 2  – SDS 4 
13.30 fuort
14.30 fuotbalje

Jentsje, Bote, Jeroen, Jelte, Ralph, Erwin, Lieuwe Jan, Rudy,  Hendrik, Gerlof Jan, Jeroen, Frans Pieter en Pieter  Lieuwe.

SDS 5 – Ouwesyl 3
14.00 der wêze
14.30 fuotbalje
Ids, Bertus, Ype, B, Harm A, Tjeerd, Anco, Auke, Sipke, Christiaan,  Marco, Aant, Klaas K., Durk, Jacob, Ype T., Folkert R. en Jappie. 

SDS DA1 – CVVO DA1
11:30 der weze
12:30 fuotbalje

Anke, Anne Wil, Antje, Baukje Wytske, Chrissi, Geertje, Hotske, Joutsen, Margriet, Marije, Nynke, Sita, Tarina, Tsjerkje, Wiepkje en Wilma