Seleksjes sneon 26-1

Weppers freed 25-1
24 januari 2008
Utslagen 26-1-2008
25 januari 2008

As alles goed gien is dan binne dit de mannen dy ’t it sneon dwaan moatte:

SDS 1 moat de Ôfslútdyk oer nei Wieringermeer. Sy fertrekke om 12.30. Sa sjocht de seleksje derút:
Kasper, Tseard, Erik, Mark, Anne, Jacob-Klaas, Henk, Tsjipke, Skelte, Harm, Hendrik, Durk, Arjan en Jelmer.

SDS 2 moat nei Grins. Sy spylje dêr tsjin de studinten fan de Knickerbockers. Sy fertrekke om 12.15. Dizze jonges moatte it dwaan foar SDS 2:
Marten, Feite, Geert, Dennis, Redmer, Hjalmar, Wichard, Andrew, Jeroen, Jan-Simon, Stefan, Jildert, Syb en Arjen.

SDS 3 is frij.

SDS 4 moat thús tsjin Tzummarum 2. Sy moatte om 14.30 fuotbalje. Dizze jonges moatte om 14.00 oanwêzich wêze:
Bas, Rinse, Lieuwe, Erwin, Coen, Willem, Tiemen, Pieter, Jeroen, Jan, Steffen en Sjoerd.

SDS 5 moat út om 14.30 tsjin SC Franeker 8. Sy fertrekke mei de folgende minsken om 13.30 :
Jaap, Eddy, Jelle, Ids, Bertus, Stoffel, Tjeerd, Ype, Folkert-Rints, Sipke, Sybren, Gerrit F. en …..

Wa binne der net:
Dirk Yde (op de Australian Open)

Robert S (búk)
Douwe (knibbel)
Paul (lêst …)
Donny (lêst…)
Bote (lêst…)
Willem (yn it krachthonk)

Robert H. (leiderje by SDS 2)
Sjoerd R. (bekomme fan it trainen fan tongersdei)
Jos (net flitse) 

Frank (ûngetiidzje)
Gerlof V. (hurd wurkje)
Gerlof J.(syn Turks noch efkes byspikerje)
Johan (mobyltsjes ferkeapje)
Rudy (nei opnames fan “Help, mijn man is klusser”)
Jacob-Sjirk (blesseard)
Pieter-Lieuwe (mei de trein nei de Achterhoek)
Gearard (efter Pieter L. oan)
Bas v.d. W.(genietsje fan syn frije tiid, mei de frou yn de stêd)
Trienus (knibbel)
Klaas M. (hús op ‘e nij ynrjochtsje)
Jacob (bij it 5de sjen)
Ype B (noch lêst fan in slijmbeursontsteking ûnder de foet)

Aant (bekomme)
Durk O. (bestjoerslid fan tsjinst)
Gerrit T (Jeska traine)

Witte jim wer sommige spilers sneon úthingje of kloppet der iets net, mail it dan nei
info@vv-sds.nl!