Seleksjes sneon 23-8

Weppers freed 22-8
21 augustus 2014
Ut- en ferslaggen 23-8
23 augustus 2014

VCR 1 – SDS 1 (yn de Westereen)
12.45: der wêze
15.00 : fuotbalje
Ewout, Feiko, Bauke, Kristian, Erik, Hendrik, Wytze, Tjipke, Jelmer, Dirk Yde, Harm, Jaap, Elger, Teun, Jelle

Nijland 2 – SDS 2 
12
.45: der wêze
14.00: fuotbalje
Geert, Hendrik, Klaas Bouke, Gerrit, Broer Jacob, Feite, Sytse, Jentsje, Pieter K, Remon, Sjoerd R, Ralph, Pieter W, Willem.
Flagger: de hear B. Strikwerda
Riders: Hendrik E, Broer J, Geert D, Jeroen  B

SDS 4 – Arum 2
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje
Ids, Harm A, Rudy, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Jan Simon, Hans, Jan, Peter, Robert, Pieter L, Klaas, Jeroen, Ronny
Flagger: de hear D. Boersma

Lions 3 – SDS 5
13.23 der wêze
14.30 fuotbalje
Jelte, Arjan, Gerlof, Thomas, Ruun, Eeltje, Jort, Wouter Jan, Gert Jan R, Peter, Gerrit

Leovardia A1 – SDS A1
11.00 der wêze
12.15 fuotbalje
Bauke, Stephan K, Jurjen L, Gerwin, Foeke, Martijn, Pieter, Wiebe, Almar, Pieter, Lourens, Douwe