Seleksjes -sneon-

SDS 2 hat nije sponsors
6 oktober 2006
Utslaggen en ferslagen 7 oktober
6 oktober 2006

Wy hawwe wer alle seleksjes trochkrigen foar moarnen jûn(SDS 5 moat jûn fuotbalje). Fansels kinne jim ek sjen wa’t der net binne en wêrom. Hawwe jim oan- of opmerkingen, mail dan nei info@vv-sds.nl.

SDS 1(út om 14.30 de topper tsjin BCV):
Jaap, Harm, Feite, Floris, Jacob- en Tsjipke-Klaas, Kees, Tsjeard, Mark, Dirk-Yde, Robert S., Skelte, Hendrik en Tsjalling.

SDS 2(thús tsjin Knickerbockers 3 om 14.30):
Sybren, Robert H., Jan-Simon, Gerrit T., Marten, Ruurd, Geert, Jehannes, Dennis, Wesley, Stefan, Anne, Arjan en Pieter.

SDS 3(út om 12.15 tsjin SC Berlikum 2):
Remco Bervoets, Wichard, Jentsje, Albert-Jan, Jeroen W., Jappie, Jan S., Auke, Syb, Gerlof, Wouter, Lieuwe, Bote en Sjoerd.

SDS 5(op freedtejûn út nei TOP ’63):
Jaap B., Ids, Bertus, Ype B., Tsjeard, Sipke, Piet, Durk O., Ype T., Klaas Dak, Folkert-Rients, Gerlof-Jan en Aant.

SDS 6(thús om 12.45 tsjin De Wâlde 3)
Eltsenien graach om 12.00 yn ‘e boks!:
Jehannes, Lieuwe, Tiemen, Willem V., Bas, Rudy, Ivo, Gerlof-Jan, Hampie, Bertus, Pieter-Liuwe, Romke en Coen.

SDS A1 (thús om 14.30 tsjin De Sweach A1):
Korne, Bauke, Eeltje, Sybren, Ids, Andrew, Douwe, Jildert, Jelmer, Steffen, Paul, Sytze, Feiko en Jelmer.

SDS B1 (thús om 12.15 tsjin SVM B1):
?

Wa binne der net en wêrom:
SDS 4 (docht net mear mei)
Erik (skop hân)
Henk (lêst fan de hamstring)
Jeroen B.(lêst mei de knibbel)
Remco B.(lêst fan ‘e …….(sels yn te fullen)
Willem (konten woskje)
Arjan van P. (lêst fan ‘e knibbel)
Jos (lêst fan in plysjeknibbel)
Dirk (lêst fan in spier)
Anco (lêst fan ’t Ancol)
Jelte (geen idee)
Frank (te jarjen)
Sjoerd van B. (hat noch in seare earm)
Gerrit H. (gitaren op Liet)
Roel (lêst fan ’t kût)
Stoffel (bus himmelje)
Jelle (it lân yn)
Jacob P. (it lân út)
Pieter G. (mei de frou de stêd yn)
Christian (syn hús oan ’t bouen)
Hjalmar (hat gjin noch altiten gjin ferfier)
Rinse (mar wer ris de stêd yn)
Trienus (mei de frou yn de lappenmand)
Erwin (geen idee)
Harm A.(binnen ferfje)
Jacob-Sjirk (te trekkerriden)
Bas v/d W. (nei syn suster yn Utert)
Redmer (nog steeds lest van it ankel )
Vitor ( nog mar es een Nederlanse sted besjen )
Thomas ( de kûten )


Wy misse fêst mear want der binne sa ’n 100 senioareleden. Witte jim wêr ’t sy op sneon úthingje? Mail it nei
info@vv-sds.nl!!