Seleksjes sneon 10-12

Weppers freed 9-12
9 december 2016
Sneon 10-12
10 december 2016
Nieuwsoverzicht

Sneon binne alle 5 senioren alvetallen aktyf. De seleksjes binne bekend

Heerenveense Boys 1 – SDS 1 
12.40: der wêze
14.30: fuotbalje
Jaap, Bauke, Erik, Jacob, Teun, Wiebe, Remco, Hendrik, Lourens, Jelmer, Marco, Pieter, Feite en Martijn.
Flagger: Jan Bouke Bouma

SDS 2 – NOK  2  
13.25: der wêze (foar de foto)
14.30: fuotbalje
Ayanle, Ewout, Hendrik, Marten, Gerrit, Wietse, Pieter K., Jurjen L, Bote, Allert,  Pieter de V., Tjeerd, Ralph en Jesse.
Flagger: Klaas de Haan

SDS 3 – Tzum 1 
13.14: der wêze
14.00: fuotbalje
Ids, Wichard, Harm Auke, Tjeerd, Anco, Auke, Gert Jan, Henk, Peter, Robert, Ype, Pieter-Lieuwe, Jeroen en Klaas.
Flagger: Daan Boersma?

Mulier 3 – SDS 4 
11.20 der wêze
12.30 fuotbalje
Ids, Remon, Jelmer, Rick D., Arjan, Rick H., Gert-Jan, Jelte, Igor, Doede Douwe, Thomas, Ruun, Doede, Peter, Tseard en Wietse.

sc Bolsward Vr2  – SDS  VR1
11.00 fuort
12.30 fuotbalje
Alize, Lysanne, Hester, Akke Rixt, Amarins, Agnes, Sieta, Alissa, Christa, Sanne Rixt, Janieke, Tjitske, Geeske, Gerry-Edou
Flagger: Bertus Bootsma