Seleksjes sneon 1-11

Weppers freed 31-10
30 oktober 2008
Ut- en ferslaggen 1 novimber
31 oktober 2008

De seleksjes fan sneon:

SDS 1 – Olde Veste 1 
13.15 der wêze 
14.30 fuotbalje

Skelte, Feiko, Marten, Erik, Jacob Klaas, Tsjeard,  Arnoud, Tsjipke, Jelmer, Henk, Tsjalling, Anne, Robert, Jaap en Feite

SDS 2 – Blauw Wit 2
11.15 der wêze
12.00 fuotbalje
Marten, Jildert, Dirk, Syb, Jelmer, Redmar, Remco, Wichard, Bauke, Dennis, Gerrit, Jan-Simon, Sietse, Hjalmar,

Oeverzwaluwen 2 – SDS 3
12.00 (?)fuort
13.30 fuotbalje

Geert, Pieter, Stefan, Ralph, Sybren, Willem, Sjoerd, Andrew, Gerlof Jan, Jentsje, Sjoerd R., Jan, Gerlof, Jeroen, Ronny

Waterpoort Boys 3 – SDS 4

13.15 fuort
14.15 fuotbalje
Hendrik, Pytrik, John, Jelte, Erwin, Lieuwe, Rudy,  Pieter, Gert Jan, Romke, Rinse, Martijn, Frans Pieter, Pieter L.,

Rijperker 3- SDS 5 
12.45 fuort
14.00 fuotbalje
Anco, Ids, Eddy(l), Bertus, Stoffel (l),Ype, Harm A., Daan (f), Tjeerd, Auke, Sipke, Christiaan, Marco, Piet, Johnny,  Klaas M., Jacob, Ype, Jappie. 

SDS DAJ – Leeuwarder Zwaluwen Da 1 
12.15 der wêze
12.45 fuotbalje

Jildou, Mette, Marije, Marije, Trijntje, Nellie, Neeltje, Sieta, Tarina, Rianne, Jitske, Amarins, Sietske, Geeske, Kim en Myriam.

Jubbega A 1- SDS A1
12.15: fuort
14.00: spylje

Meinimme: €7.50 (foar lotten grutte klupaksje!)
Harm Jan, Jelte Pieter, Jort, Elger, Albert, Ewout, Wytze, Freek, Jarco, Jacob, Andries, Bauke Jan, Doede, Peter en Ronald

Wa binne of meie net meidwaan:
Hendrik (lieder B1)
Mark (útsletten)
Arjan (blessure)
Harm (útsletten)
Dirk Yde (ankel)
Floris (taskôger)
Jeroen (knibbel)
Donny (Frânske les)
Eeltsje (pink)
Ids (krukke)
Paul (Land van Maas en Waal)
Steffen (freonen meitsje op Hyves )
Arjen (net te lézen)
Bote (bearenrin)
Peter (bearenrin)
Gerrit H (losse snaar)
Johan (batterijen sammelje)
Ivo ( slippers sykje)
Bas (CD’s ferkeapje)
Jacob S ( krukke)
Coen ( hekkelje)
Doede (tou knope)
Bram (Harrie helpe mei preek skriuwe)
Willem (blessure)
Tim ( brommer plakke)
Klaas (klinkerje)
Jelle (fluitsje)
Aant (ferfele)
Trienus (ambu)
Durk O. (rêch)
Gerrit (pakjes útpakke) 
Folkert R (auto waskje)
Klaas (time-out)
Miriam Bakker (wurkje)

Remco (knibbel)
Arjen (blessuer, oan’t de winterstop útskeakele)
Wytse vd S. (ferline wike net sjoen en moarn ?)