Seleksjes 18 novimber

Wepperkes -tongersdei-
16 november 2006
Wepperkes -freed-
17 november 2006

SDS 1(om 14.30 út thús  it Fean 58):
Jaap, Floris, Tjeerd, Mark, Kees, Tjalling, Jacob-Klaas, Harm,Hendrik , Johannes, Robert, Erik, Dirk-Yde en Tsjipke Klaas.

SDS 2 (út om 12.30 tsjin Rouveen 2, om 10.15 fuort)
:
Marten, Robert, Geert, Dennis, Jan-Simon, Sjoerd, Pieter, Bote, Wesley, Feite, Sybren, Ruurd, Stefan, Anne  en Henk.

SDS 3 (om 12.15 thús tsjin BCV 3):
Jappie, Syb, Jentje, Jeroen, Jan, Wichard, Remco, Wouter, Lieuwe, Durk, Anco, Auke, Gerlof en  Gerrit 
 
SDS 4:
Dit team bestiet jammer genôch net mear, mar hie oars de topper hân tsjin Ouwe Syl.

SDS 5 (om 12.45 thús tsjin Waterpoort Boys 3):
Jaap, Tjeerd, Ids, Ype B., Jelle, Ype T., Piet, Durk, Eddy, Roel,  Harm Auke, Sipke, Aant en Klaas M.

SDS 6 (13.00 fuort en om 14.15 fuotbalje tsjin VVI 4):
Lieuwe, Bas, Willem, Romke. Tiemen, Gerlof-Jan, Rudy, Jacob-Sjirk, Folkert-Rients, Bertus, Jelte en Albert-Jan

SDS A1(om 10.30 út tsjin Oeverzwaluwen A1):
????

Wa binne der net(en wêrom):
Skelte (dik ankel)
Jeroen B.(wachtet op knibbeloperaasje)
Remco Brouwer (helpt syn broer bij it wachtsjen)
Gerrit T. (winterstop!!(wêrom?klik
hjir).
Willem (wurket leaver mei ferrutsen ljisk)
Arjan P. (op ‘e nij lêst fan de yngroeide teannagel)
Arjan van P. (lêst fan ‘e knibbel)
Jos (te
flitsen)
Frank (ûngetiid)
Sjoerd van B. (oefenje foar Iepenloftspul 2007)
Klaas Visser (blessure)
Stoffel (kin hast net iens op in kruk komme)
Jacob P. (nei blessure psycholoog)
Geert P. (in wykein der op út)
Coen (hekkelsjedden ride yn Dútslân
Rinse (wit net wêr’t Jitskenhuzen leit)
Pieter-Liuwe (bekomme fan de klap út de taksi)
Pieter Groenveld (seare foet)
Christian (hús yn oarder meitsje)
Hjalmar (down under)
Trienus (mei de frou yn de lappenmand)
Erwin (wol allinne yn it fjirde)
Andrew (wurkje bij Mac-Donalds)
Vitor (sit yn Brazilië)
Steffen (hast wêr hersteld fan in knibbelblessure)
Thomas (is ek wêr yn training mar noch net wedstriidfit)


Wy misse fêst mear want der binne sa ’n 100 senioareleden. Witte jim wêr ’t sy op sneon úthingje? Mail it nei
info@vv-sds.nl!!