Seleksjes 12-12

Oflast en programma 12-12
10 december 2009
Weppers freed 11-12
11 december 2009

It soe samar wêze kinne dat de folgende wedstriden sneon spile wurde en dat de folgende spilers dêr oan meiwurkje meie. Mar ek dizze kear jouwe wij gjin garansje ôf at it trochgiet. Wês dus sneontemoarn waaksum.

Minnertsgea 1 – SDS 1
12.45 fuort
14.30 fuotbalje

Skelte, Feiko, Feite, Erik, Jacob-K., Hendrik, Tsjipke, Tsjalling, Dirk-Yde, Harm , Redmar, Jaap, Arjan en Mark. 

SDS 2- Urk 3
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje
Ewout, Marten, Anne, Wichard, Bauke, Dennis, Jildert, Jan Simon,  Sietse, Syb, Eeltje, Hjalmar, Robert en Dirk.

Delfstrahuizen 2 -SDS 3 
12.00 fuort
13.30 fuotbalje

Jelte P, Harm Jan, Willem, Remco, Geert, Andrew, Pieter, Stefan, Sjoerd R., Jan, Gerlof, Jeroen, Ralph en Sybren.

SDS 4 – TOP 3
11.45 der wêze
12.30 fuotbalje

Remco, Sjoerd fan Ljouwert, Jentsje, Bote, Jelte, Erwin, Lieuwe Jan, Rudy,  Hendrik, Gerlof Jan, Jeroen, Coen en Frans Pieter.

CSL 5 -SDS 5
13.15 fuort
14.30 fuotbalje
Ids, Bertus, Ype B, Harm A, Tjeerd, Anco, Auke, Sipke, Christiaan,  Marco, Aant, Klaas K., Jacob, Ype T., Folkert R. , Jappie en Daan. 

Blauw Wit 8 – SDS 6
13.15 fuort
14.30 fuotbalje

Ids, Steffen, Gert Jan, Sytse, Igor, Boudewijn, Johnny, Jan, Bauke J, Martijn en Bram.

SDS DA1 – Sleat DA1
11:30 der weze
12:30 fuotbalje

Anke, Anne Wil, Baukje Wytske, Geertje, Hotske, Janneke, Joutsen, Margriet, Sjoukje, Tsjerkje en Wilma.