Evenementen in december 2022

Keninginneweppers
30 april 2010
Útslagen sneon 1 maaie
30 april 2010

Hjir de seleksjes fan sneon. 

Blauw-Wit ’34 1 – SDS 1
13.00 fuort
14.30 fuotbalje

Jaap, Skelte, Ewout, Feiko, Feite, Erik, Tsjipke, Arjan, Jelmer, Mark, Tsjalling, Harm, Redmer, en Jacob von W. 

Staphorst 2 – SDS 2 
10.30 fuort
12.30 fuotbalje
Marten, Hendrik, Anne, Freek, Wichard, Bauke, Dennis, Jildert, Jan Simon, Sytze, Syb, Robert en Dirk.

SDS 3 – SC Joure 2 
11.30 der wêze
12.30 fuotbalje
Sjoerd vB, Remco, Andrew, Jentsje,Pieter, Stefan, Sjoerd R., Jan, Bote, Gerlof, Jeroen & Ronny, Ralph en Hendrik E.

SDS 5 – SC Berltsum 4
12.00 der wêze
12.30 fuotbalje
Ids, Bertus, Harm-Auke, Tseard, Anco, Auke, Sipke, Christiaan, Klaas K., Durk, Jacob, Ype, Folkert R., Klaas V. en Daan.

VV Easterlittens A1 – SDS A1
13.00 fuort
14.00 fuotbalje

Wa binne der net?
In hiel soad!!!