SDS1 om 6 oere tsjin Mulier

SDS 1 ferliest oefenwedstriid
21 augustus 2003
Wedstriid A1 foar beker giet net troch
22 augustus 2003

De wedstriid SDS 1- Mulier 1 foar de beker, wurdt sneon 23 augustus spile om 6 oere yn Easterein.

Skiedsrjochter is de hear Kraak út Aldega