SDS WK-League stân tiisdei 23.00 oere

Weppers moandei 21-11-2022
21 november 2022
Weppers tiisdei 22-11-2022
22 november 2022

Der lei noch ien SDS WK-League by ien fan it SDS WK-Leaguekomité yn de postbus dy ’t ynfierd wurde moast wêr troch it iets langer duorre foar ’t wy de earste stân publisere koenen.
It betsjut dat wy op it moaie oantal fan 55 dielnimmers kommen binne.

Der binne 2640 útslagen en toto-útslagen,  880 achtste finalisten, 440, kwartfinalisten, 220 heale finalisten, 110 finalisten, 55 wrâldkampioenen en topskoorders, 377 doelpunten, 10683 giele kaarten en 460 reade kaarten ynfierd.

Foar de goeie toto-útslach krije je 5 punten en foar de júste útslach ek 5.

Argentinië – Saudi Arabië hie fansels net ien goed.
Der wienen 4 dielnimmers (Bas van der Weij, Jimmy Pesto jr, Kris Gaastra en Sjoerd van Beem) dy ’t in lykspul foarsein hienen by Denemarken – Tunesië.
Opfallend is wol dat sy ek lyk de folledige skore pakten, want sy hienen alle fjouwer 0-0 ynfuld.

Kris Gaastra en Sjoerd van Beem hienen ek Mexico – Polen op 0-0 en pakten dêr ek de folle mep oan punten.

Elkenien hie Frankryk op winst tsjin Australië. Tjitse Postma wie de ienige dy ’t 4-1 foarsein hie.

Dat levert nei tiisdei de folgende stân op.
It ferbaast ús no ek neat dat Bote Strikwerda de earste wie dy ’t koartlyn frege wannear ’t de earste stân op de webside kaam 😉
Wy hawwe Broer Greidanus noch nergens oer heard.

De folgende stân kinne jim hjir woansdeitejûn let wer ferwachtsje.

Stân Wa? Wenplak Stân op tiisdei
23.00 oere
1 Bote Strikwerda Wommels 45
2 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 45
3 Sjoerd van Beem Wommels 45
4 Aant Hofstra Wommels 40
5 Anne Stenekes Wommels 40
6 Auke Eringa Wommels 40
7 Jimmy Pesto jr. Wommels 40
8 Kris Gaastra Ljouwert 40
9 Marc en Robert Hoekstra Easterein 40
10 Pieter Kamstra Easterein 40
11 Pieter Wijnia Wommels 40
12 Skelte Anema Mantgum 40
13 Bas van der Weij Easterein 35
14 Hendrik ‘Lewantoski’ Eringa Spannum 35
15 Hendrik, Tim en Fenna Sweering Easterein 35
16 Jan Friso Bruinsma Wommels 35
17 Sjoerd de Boer Wommels 35
18 Tjitse Postma Wommels 35
19 Tsjalling Sikma Dronryp 35
20 Annejan Hallema Wommels 30
21 Dirk Stegenga Easterein 30
22 Eeltje Postma Wommels 30
23 Eeltsje Bootsma Wommels 30
24 Gert-Jan Hiemstra Easterein 30
25 Jaap Toering Wommels 30
26 Jilles Reitsma Wommels 30
27 Pieter Sijtsma Wommels 30
28 Simon van der Vaart Spannum 30
29 Tom Wijnia Wommels 30
30 Wessel Wijnja Hidaard 30
31 Wiebe Heeres Wommels 30
32 Brend Toering Wommels 25
33 Frank Bervoets Wommels 25
34 Frans-Pyter Terpstra Wommels 25
35 Gerwin Sijbesma Wommels 25
36 Habtamu de Hoop Wommels 25
37 Hendrik de Jong Wommels 25
38 Jan Mulder Waaksens 25
39 Johan Delfsma Wommels 25
40 Seriëtte Strikwerda Spannum 25
41 Sybren Beert de Jong Wommels 25
42 Willem Wijnia Wommels 25
43 Douwe-Jan Vellinga Wommels 20
44 Grietzen Broersma Ljouwert 20
45 Jacob-Klaas Haitsma Wommels 20
46 Lisa en Tineke Hoekstra Easterein 20
47 Lourens van der Pol Easterein 20
48 Rick Hendriks Easterein 20
49 Jurjen Eringa Rien 20
50 Jelmer Posthumus Wommels 15
51 Klaas Bouke Faber Wommels 15
52 Lolke Hofstra Wommels 15
53 Okke van der Kamp Oudega 15
54 Rudmer Jesse en Rinse Joustra Wommels 15
55 Broer Greidanus Wommels 10