Simmer 2004: SDS oefent tsjin Blauw Wit en it is prachtich waar want wij sjogge allinne mar koarte broeken


hspace=0
Winter 2004: Ate en Lolke steane op harren fêste plak


Winter 2004: In goed besette Bunnik-side


2003 Olde Veste SDS : De “Nepsupporter”(dy man dy’t yn ‘e strúken sit te …….)


Al hiel wat jierren: De trouwe supporter


2003 Olde Veste- SDS: De harde kern(?)


2003 Olde Veste- SDS: Iets te enthousiaste supporters.

Beetstersweach 2003: Oebele en Minne, lekker mei de radio oan yn de auto op it oefenfjild2003 yn Easterein: “Ouwe” supporterskern A1


Sjongende supporters.

Hawwe jimme noch in moaie foto fan SDS-supporters, mail se nei info@vv-sds.nl!